Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Vyrozmění o podaném odvolání proti usnesení o přerušení územního řízení

Vložil: Bc. Petr Tomeš - Oddělení stavební úřad
Na úřední desce od 23.03.2007 do 10.04.2007
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 23.03.2007 do 08.04.2007
Přílohy: - Podané odvolání

Městský úřad Lomnice nad Popelkou

stavební úřad

Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 

Sp.zn.: MULO 397/2006/ 1080 Tš Lomnice nad Popelkou, dne: 23. 3. 2007

Vyřizuje: Petr Tomeš

E-mail: Stavebni@mu-lomnice.cz

Telefon: 481 629 029

Navrhovatel:

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, 130 34 PRAHA 3 - v zastoupení: STAND BY s.r.o., Užocká 6/962, 100 00 PRAHA 10

 

Veřejná vyhláška

Vyrozumění

o podaném odvolání

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 117 odst. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") vydal dne 23.1.2007 pod zp.zn.: MULO 397/2006/ 1080 Tš usnesení o přerušení územního řízení o umístění stavby :základnová stanice umístěna na střeše bytového domu čp. 1140 Lomnice nad Popelkou na pozemku: stavební parcela 1529 v kat. území LOMNICE NAD POPELKOU a odkázal účastníky řízení ing. Jaromíra Houžvičku a Jiřinu Houžvičkovou s občansko právní námitkou k soudu.

V zákonné lhůtě se dne 20.2.2007 proti tomuto rozhodnutí odvolali účastníci řízení ing. Jaromír Houžvička a Jiřina Houžvičková

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad, podle § 86 odst. 2 a § 144 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, uvědomuje účastníky řízení o podaném odvolání, určuje lhůtu k podání vyjádření 5 dnů ode dne doručení tohoto vyrozumění. V této lhůtě účastníci řízení mohou též nahlédnout do spisu.

Vyjádření účastníků řízení je třeba doručit v uvedené lhůtě Městskému úřadu Lomnice nad Popelkou, stavebnímu úřadu.

 

 

Petr Tomeš

vedoucí stavebního úřadu

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Lomnice nad Popelkou a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Datum vyvěšení: .................... Datum sejmutí: ....................

 

.................... ....................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko: Razítko:

Náhled příloh:
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz