Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 12. schůze rady města (13.3.2007)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 16.03.2007 do 26.02.2007
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

 

U S N E S E N Í

 

z 12. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 13. března 2007

 

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                         27 / 07 / R

 

a) informaci Jiřího Šustra, ředitele příspěvkové organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou, o stavu dřevin na středovém ostrůvku Husova náměstí,

souhlasí

s postupnou šetrnou obnovou této zeleně

a ukládá

- Jiřímu Šustrovi, řediteli uvedené organizace, předložit v nejkratším možném termínu návrh řešení postupné náhrady stromů, které jsou v kritickém zdravotním stavu včetně kalkulace nákladů na tuto náhradu.

 

 

b) nabídku společnosti Technolen technický textil, a. s., Lomnice nad Popelkou, prodeje pozemků p.p.č. 332/2, 2433/2, 2434/2 a 2434/3, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou

a pověřuje

- Vladimíra Mastníka, starostu, k jednání s uvedenou společností o převodu jednotlivých předmětných pozemků.

 

 

c) doporučení kulturní komise rady města zadat návrh na nové internetové strany Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                                   28 / 07 / R

 

a) v souladu s § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a platnou zřizovací listinou příspěvkové organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou, zajištění systému sběru a svozu komunálního odpadu na území Města Lomnice nad Popelkou, včetně odpadu tříděného a odpadu ukládaného na sběrném dvoře, vlastními prostředky uvedené organizace s pronájmem základního svozového vozu, od 1. 7. 2007.

Rada města současně ukládá

- Jiřímu Šustrovi, řediteli uvedené organizace a ing. Ivo Bělonohému, tajemníkovi  městského úřadu, připravit na jednání rady města 11. 4. 2007 návrh administrativního, technicko organizačního a finančního zabezpečení systému nakládání s odpady.

 

 

b) záměr prodeje pozemků p.p.č. 2019/3 výměra 3110 m2, kultura orná půda a 2019/15 výměra 314 m2, kultura ostatní plocha, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Pavla Kopala, bytem Lomnice nad Popelkou.

 

 

c) pokácení dřevin rostoucích mimo les - 4 vrb a prořezání 2 vrb, které se nachází na pozemku p.p.č. 96/3, k.ú. Chlum pod Táborem, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Lady Mihalovičové, bytem Praha 2. Práce spojené s odstraněním dřeviny a odvozem dřevní hmoty zajistí na své náklady příspěvková organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

d) v souladu s § 102 odst. 2, písm. j) a písm. o) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako směrnici Rady města Lomnice nad Popelkou č. 1/2007, dodatek č. 4 organizačního řádu Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, dle návrhu ing. Ivo Bělonohého, tajemníka městského úřadu, kterým dochází mimo jiné úpravy organizačního řádu také k úpravě celkového počtu zaměstnanců Města Lomnice nad Popelkou, zařazených do městského úřadu Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, o jednoho, tj. celkový počet 24 zaměstnanců, s účinností od 1. 4. 2007.

 

 

e) v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzdání se práva pohledávky ve výši 8.100,- Kč vůči občanskému sdružení Klub přátel a sponzorů Domu dětí a mládeže, Lomnice nad Popelkou a prominutí této pohledávky s jejím následným odpisem v účetnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti uvedeného sdružení a z důvodu, že částka uvedené pohledávky byla uvedeným sdružením použita pro účely propagace Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

f) úpravu plánu práce Rady města Lomnice nad Popelkou na rok 2007, přeložení 13. schůze rady města z plánovaného termínu 28. 3. 2007 na 26. 3. 2007.

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                             29 / 07 / R

 

a) schválit prodej části pozemku p.p.č. 371/4, o výměře cca 280 m2 , kultura zahrada  a pozemku p.p.č. 372/2, o výměře 235 m2, kultura ostatní plocha, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, za účelem stavby pro bydlení Josefu Krejčímu, bytem Jeníkovice, kupní cena nabídková 142.000,- Kč, s podmínkou zajištění věcného práva předkupního pro Město Lomnice nad Popelkou na dobu určitou do doby kolaudace stavby pro bydlení, nejpozději do 5 let od převodu vlastnictví předmětných pozemků.

 

  

b) schválit prodej pozemku p.p.č. 2188/11, o výměře 428 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura zahrada, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Jaroslavu Noskovi, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 200,- Kč/m2.

Rada města současně schvaluje

- vyměření nájemného zpětně za 3 roky za bezesmluvní užívání předmětného pozemku p.p.č. 2188/11, o výměře 428 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, ve výši 3,-Kč/m2, Jaroslavu Noskovi, bytem Lomnice nad Popelkou.

 

 

Rada města souhlasí                                                                                                     30 / 07 / R

 

a) s provedením zkušebního vrtu a s umístěním, stavbou a užíváním vrtané studny na pozemku p.p.č. 768/1, k.ú. Tuhaň u Stružince, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Miroslava Vorla, bytem Liberec a na náklady žadatele.   

 

 

b) s ukončením dohody o umístění reklamního poutače mezi Městem Lomnice nad Popelkou a Mgr. Ladislavem Harčarikem, na základě výpovědi, podané Mgr. L. Harčarikem, ke dni 13. 3. 2007. 

 

 

c) s bezplatným užíváním veřejného prostranství spojeného s uzavírkou části Husova náměstí od domu čp. 32 k domu čp. 102 dne 21. 4. 2007 v době od 8,00 do 12,00 hodin pro konání 13. ročníku Lomnického hudebního jara, na základě žádosti Klubu přátel a sponzorů Domu dětí a mládeže, Lomnice nad Popelkou.

 

 

d) v souladu s § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s pokrytím hospodářského výsledku příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou za rok 2006, rozdílu mezi celkovými výnosy a náklady ve výši 129.454,91 Kč z rezervního fondu uvedené organizace, na základě žádosti MUDr. Heleny Boháčové, ředitelky uvedené organizace.

 

  

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 13. března 2007

 

  

Mgr. Josef Šimek                                                              Vladimír Mastník        

               místostarosta                                                                        starosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: RTF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz