Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Oznámení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí - základnová stanice na střeše domu čp. 1140 Lomnice n.Pop.

Vložil: Bc. Petr Tomeš - Oddělení stavební úřad
Na úřední desce od 14.03.2007 do 02.04.2007
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 14.03.2007 do 30.03.2007

Městský úřad Lomnice nad Popelkou

stavební úřad

Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 

Navrhovatel:

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, 130 34 PRAHA 3 v zast. STAND BY s.r.o., Užocká 6/962, 100 00 PRAHA 10

 

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE                      SPIS. ZNAČKA                       VYŘIZUJE / LINKA                           Lomnice nad Popelkou

                                                            MULO 397/2006/ 1080 Tš      Petr Tomeš/481 629 029                         14. 3. 2007

Věc: oznámení o pokračování řízení a výzva k vyjádření se k podkladům pro rozhodnutí ve věci územního řízení o umístění stavby

Stavební úřad MěstÚ Lomnice nad Popelkou podle § 65 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů tímto vyrozumívá účastníky řízení o pokračování v územního řízení o umístění stavby o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: základnová stanice umístěna na střeše bytového domu čp. 1140 Lomnice nad Popelkou na pozemku: stavební parcela 1529 v kat. území LOMNICE NAD POPELKOU.

Stavební úřad MěstÚ Lomnice n.Pop. shromáždil potřebné podklady a připravuje vydání rozhodnutí ve věci územního řízení o umístění stavby o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: základnová stanice umístěna na střeše bytového domu čp. 1140 Lomnice nad Popelkou na pozemku: stavební parcela 1529 v kat. území LOMNICE NAD POPELKOU.

Na základě § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů sdělujeme, že účastníci územního řízení o umístění stavby se mohou vyjádřit k podkladu rozhodnutí nejpozději do

 

5 dnů

ode dne doručení tohoto opatření.

 

Do podkladu rozhodnutí je možné nahlédnou u stavebního úřadu MěstÚ Lomnice nad Popelkou v návštěvní dny pondělí a středa a v jiné dny po předchozí domluvě.

 

 

 

 

 

 

 

Petr Tomeš

vedoucí stavebního úřadu

 

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Lomnice nad Popelkou a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Datum vyvěšení: .................... Datum sejmutí: ....................

 

.................... ....................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko: Razítko:

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz