Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 11. schůze rady města (5.3.2007)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 08.03.2007 do 19.03.2007
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

 

U S N E S E N Í

 

z 11. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 5. března 2007

 

 

Rada města schvaluje                                                                                                   26 / 07 / R

 

a) smlouvu s ing. arch. Liborem Sommerem, autorizovaným architektem, se sídlem Praha, na spolupráci v oblasti Regionálního operačního programu pro programové období 2007 – 2013 a zpracování podkladů pro získání finanční podpory z dotačních titulů uvedeného programu..

 

 

b) bez výhrad výsledek inventarizací majetku a závazků Města Lomnice nad Popelkou za rok 2006 na základě zápisu z jednání hlavní inventarizační komise,  ze dne 26. 2. 2007.

 

 

c) finanční příspěvky do výše 20.000,- Kč a dotace do výše 50.000,- Kč v oblasti kulturní činnosti kulturním společenským organizacím z výdajové položky rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2007 „Sponzorské příspěvky na kulturní činnost“ v celkové výši 32.000,- Kč takto:

Organizace                                          Účel poskytnutého příspěvku         Výše příspěvku

ZLOM, obč.sdruž.pěveckých sborů ZŠ T.G.Masaryka, Lomnice n.Pop.

koncerty, soustředění, omalovánky, pohlednice

    6.000 Kč

Collegium musicum Český ráj, Lomnice n.P.

pořízení CD, koncerty Doubravský, Beethoven

    6.000 Kč

Dechová hudba Táboranka

na činnost, oblastní přehlídku a další programy

    1.500 Kč

Občanské sdružení "Paměť Českého ráje a Podještědí"

na vydání sborníku

"OD JEŠTĚDA K TROSKÁM"

    1.500 Kč

Hudební klub AION Lomnice n.P.

na koncerty (10 vybraných akcí)

    4.000 Kč

LOKACER, sdružení pro podporu kultury a cestovního ruchu

na festival Zámecké hudební soboty 2007

    5.000 Kč

LOKACER, sdružení pro podporu kultury a cestovního ruchu

na celostátní vzdělávací seminář mažoretek Popelka 2007

    4.000 Kč

Orel Jednota Lomnice nad Popelkou

na činnost souboru, pořízení CD, jízdné

    4.000 Kč

Hudebnímu klubu AION bude dotace uvolněna po úhradě dlužné částky za služby za rok 2006 v užívaném nebytovém prostoru v objektu čp. 43, Husovo náměstí, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

d) finanční příspěvky do výše 20.000,- Kč a dotace do výše 50.000,- Kč v oblasti sportovní činnosti sportovním a společenským organizacím z výdajové položky rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2007 „Sponzorské příspěvky na sportovní účely“ v celkové výši 150.000,- Kč takto:

Organizace                                          Účel poskytnutého příspěvku         Výše příspěvku

Český kynologický svaz, ZO Lomnice n.P.

na organizaci závodu

   2.000 Kč

TENISOVÝ KLUB Lomnice n.P.

na mládežnické turnaje

 10.000 Kč

TTC PS Lo - oddíl stolního tenisu

na mládežnické turnaje

    3.000 Kč

FC Lomnice nad Popelkou

na mezinárodní turnaj žáků

  25.000 Kč

TJ Lomnice n.P. - oddíl atletiky a triatlonu

na uspořád.závodů Popelka 2007, Běh olympijského dne

    5.000 Kč

Horolezecký oddíl Sokol Lomnice nad Popelkou

na Aprílový pohár

    5.000 Kč

Cyklistický oddíl Cyklo ski J.Žitník,Lomnice n.P.

na pořádání závodů horských kol

    5.000 Kč

TJ Lomnice a.P. - šachový oddíl

na mládežnické turnaje

    5.000 Kč

TJ Sokol Košov

Vánoční turnaj ve stolním tenise

    5.000 Kč

Klub českých turistů

na značení a úpravu turistických stezek

    5.000 Kč

Cyklistický oddíl Maraton Centrum Jičín

na 5. ročník SCOTT KRKONOŠSK. MARATONU

  10.000 Kč

Lyžařský sportovní klub

na mezinárodní závody (Velká cena, Malá cena)

  40.000 Kč

HC Lomnice nad Popelkou

na mládežnické turnaje

  15.000 Kč

Zaviko CZ, s.r.o. Praha

projekt Sport bez předsudků

10.000 Kč

Tělovýchovná jednota Sokol  Lomnice n.P.

na sportovní akce mládeže

    5.000 Kč

 

 

e) finanční příspěvky do výše 20.000,- Kč a dotace do výše 50.000,- Kč na zájmovou činnost a využití volného času kulturním, sportovním a společenským organizacím z výdajové položky rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2007 „Sponzorské příspěvky na zájmovou činnost a využití volného času“ v celkové výši 39.500,- Kč takto:

Organizace                                          Účel poskytnutého příspěvku         Výše příspěvku

Junák stř. Pramen Lomnice n. P.

na činnost s mládeží

    3.000 Kč

Český rybářský svaz -  ZO Košťálov

na výchovu dětí a mládeže

    3.000 Kč

Český svaz chovatelů Lomnice n.P.

výstava drobného zvířectva v době Táborské pouti

    5.000 Kč

Český svaz včelařů Lomnice n.P.

na údržbu a investice do areálu

 10.000 Kč

SDH Želechy

na činnost, soutěže

  5.000 Kč

SDH Chlum

na činnost, soutěže, vybavení

2.500 Kč

SDH Chlum

na nákup hadic

 3.000 Kč

Válečné muzeum Trakal Milan

na nájem - výstavy, kulturně vzdělávací činnost pro školy

   3.000 Kč

Okrašlovací spolek voj.historie, Lomnice n.P.

na výstavu "Letec Fr.Truhlář"-prodloužení, na činnost

5.000 Kč

 

 

f) finanční příspěvky do výše 20.000,- Kč a dotace do výše 50.000,- Kč na zdravotní účely kulturním, sportovním a společenským organizacím z výdajové položky rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2007 „Sponzorské příspěvky na zdravotní účely“ v celkové výši 32.000,- Kč takto:

Organizace                                          Účel poskytnutého příspěvku         Výše příspěvku

Svaz diabetiků ČR,

ÚO Lomnice n. P.

na činnost a rekondiční pobyt

3.000 Kč

Svaz postižených civ.chorobami ČR, ZO Lomnice n. P.

na činnost 

  4.000 Kč

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, pob.Semily

na činnost – poradenství pro občany

    4.000 Kč

SONS Semily -sjednocená organiz. nevidomých a slabozrakých

na provoz, zpravodaj, Den otevřených dveří

    1.000 Kč

APROPO – Asociace pro postižené Jičín

na umístěné dítě z Lomnice n.P.

  20.000 Kč

Rada města současně doporučuje zastupitelstvu města

- schválit při nejbližších úpravách rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2007 následující úpravu:

1. snížení výdajové položky rozpočtu „Sponzorské příspěvky na zdravotní účely“ o 5 tis. Kč, na 35 tis. Kč,

2. zvýšení výdajové položky rozpočtu „Sponzorské příspěvky na sportovní účely“ o 5 tis. Kč, na 155 tis. Kč

bez změny celkové výše výdajové části rozpočtu.

 

 

g) způsob konečného výběru nejvhodnější nabídky k záměru Města Lomnice nad Popelkou prodeje pozemku p.p.č. 231/2, kultura ostatní plocha, o výměře 189 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, dle návrhu, který předložil Vladimír Mastník, starosta.

 

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 5. března 2007

 

 

Mgr. Josef Šimek                                                              Vladimír Mastník                                                                

               místostarosta                                                                        starosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: RTF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz