Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 10. schůze rady města (27.2.2007)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 07.03.2007 do 19.03.2007
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

 

U S N E S E N Í

 

z 10. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 27. února 2007

 

  

Rada města bere na vědomí                                                                                         21 / 07 / R

 

a) vyjádření Městského úřadu Semily, odboru dopravy jako příslušného silničního správního orgánu, ze dne 20. 2. 2007, k žádosti Richarda Kmínka, Josefa Kmínka, Jitky Kmínkové, Jarmily Maškové, Jarmily Suchardové, Stanislava Suchardy, Karla Kramáře, Libora Tauchmana, Romana Beneše, Jiřího Martínka, Zdeňka Trejbala, Zdeňka Rydvala, všichni bytem Lomnice nad Popelkou a Vlastimila Budiny, bytem Stružinec, ze dne 6. 11. 2006, o opětovné zprůjezdnění Jeronýmovy ulice ve směru od Husova náměstí, kterým je doporučeno radě města předmětné žádosti nevyhovět

a současně zamítá

- na základě uvedeného vyjádření silničního správního orgánu výše uvedenou žádost, kterou vzala rada města na vědomí usnesením č. 1.8/06/R písm. f) dne 15. 11. 2006.

 

 

b) nabídku ing. arch. Libora Sommera, autorizovaného architekta, se sídlem Praha, na spolupráci v oblasti Regionálního operačního programu pro programové období 2007 – 2013.

 

 

c) podané nabídky k záměru Města Lomnice nad Popelkou prodeje pozemku p.p.č. 231/2, kultura ostatní plocha, o výměře 189 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou. Z pěti podaných nabídek tři splňují podmínku záměru výstavby obytného nebo multifunkčního objektu, z nich bude proveden konečný výběr nejvhodnější nabídky.

 

 

d) zprávu Policie České republiky, Obvodního oddělení Lomnice nad Popelkou, o bezpečnostní situaci v územním obvodu Města Lomnice nad Popelkou za rok 2006.

 

 

e) bez výhrad výroční zprávu o provozu městského rozhlasu Města Lomnice nad Popelkou za rok 2006, kterou předložil ing. Ivo Bělonohý, tajemník Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

 

  

f) bez výhrad Výroční zprávu centrální evidence petic a stížností Městského úřadu Lomnice nad Popelkou za rok 2006, kterou předložil ing. Ivo Bělonohý, tajemník Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

 

 

g) bez výhrad výroční zprávu o činnosti Města Lomnice nad Popelkou v oblasti  poskytování informací za rok 2006, kterou předložil ing. Ivo Bělonohý, tajemník Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

 

 

h) výtěžek sbírky Nadace EURONISA „Pozvedněte slabé“ v Lomnici nad Popelkou:

1. ve výši 11.000,- Kč, určený organizační složce Města Lomnice nad Popelkou Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou, na nákup rehabilitačních a zdravotních pomůcek,

2. ve výši 9.900,- Kč, určený příspěvkové organizaci Mateřská škola „Dášenka“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily, na nákup rehabilitačních pomůcek pro děti s dýchacími problémy a kombinovanými vadami.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                                   22 / 07 / R

 

a) úpravu plánu práce Rady města Lomnice nad Popelkou na rok 2007:

1. rozšíření počtu schůzí rady města o 11. schůzi, která se bude konat 5. 3. 2007, od 17:00 hodin,

2. přeložení 12. schůze rady města z plánovaného termínu 14. 3. 2007 na 13. 3. 2007, od 17:00 hodin.

 

 

b) odpisové plány všech příspěvkových organizací Města Lomnice nad Popelkou  na rok 2007 ve výši odpisů:

1. Dům dětí a mládeže „Sluníčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily

…………………………………………………….. 3.841,- Kč,

2. Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou .….. 64.766,- Kč,

3. Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou ………. 159.564,- Kč,

4. Mateřská škola „Dášenka“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily .. 46.997,- Kč,

5. Mateřská škola „Klubíčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily..11.478,- Kč, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 6. Mateřská škola „Lvíček“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily ..…. 2.326,- Kč,

7. Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou ………………. 32.215,- Kč,

8. Technické služby Města Lomnice nad Popelkou …..……………. 311.412,- Kč,

9. Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, okres Semily ………….................................................................. 18.184,- Kč,

10. Základní škola T.G.Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily

.…………………………………………………...  54.804,- Kč,

11. Základní umělecká škola Lomnice nad Popelkou, okres Semily …61.773,- Kč.

Celkem odpisy   ………………………………………..…………… 767.360,- Kč

  

 

c) limity na reprezentaci pro jednotlivé příspěvkové organizace Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2007 v maximální výši takto: 

1.  Dům dětí a mládeže „Sluníčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily2,5 tis.Kč

2.  Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou ……... 10 tis.Kč

3.  Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou …………….. 3 tis.Kč

4.  Mateřská škola „Dášenka“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily ……. 1 tis.Kč

5.  Mateřská škola „Klubíčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily …… 1 tis.Kč

6.  Mateřská škola „Lvíček“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily ……… 1 tis.Kč 

7.  Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou ………………….... 6 tis.Kč

8.  Technické služby Města Lomnice nad Popelkou ……………………… 2 tis.Kč

9.  Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, okres Semily

………………………………………………………..…..…. 1 tis.Kč

10. Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily   3 tis.Kč 11. Základní umělecká škola Lomnice nad Popelkou, okres Semily ……... 2 tis.Kč

 

 

d) limit na pohoštění v maximální výši 14 tis. Kč a limit na věcné dary v maximální výši 5 tis. Kč v rámci výdajové položky Města Lomnice nad Popelkou na rok 2007 „Správa městského úřadu“.

 

 

e) limit na pohoštění v maximální výši 20 tis. Kč a limit na věcné dary v maximální výši 10 tis. Kč v rámci výdajové položky Města Lomnice nad Popelkou na rok 2007 „Propagace města“.

 

 

f) na základě  § 3 odst. 2 Nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, a v souladu s § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, objem prostředků na platy zaměstnanců Města Lomnice nad Popelkou, zařazených do městského úřadu a organizačních složek Města Lomnice nad Popelkou na rok 2007 v celkové výši hrubých mezd :

1. Městský úřad v Lomnici nad Popelkou ………………...………….. 5.870 tis.Kč

2. Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou ……………….. 1.230 tis.Kč

 

 

g) na základě  § 5 odst.1 nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 28 odst.2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, objem prostředků na platy zaměstnanců příspěvkových organizací Města Lomnice nad Popelkou na rok 2007 v celkové výši hrubých mezd :

1. Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou …….. 862 tis.Kč

2. Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou …….…….…..…. 641 tis.Kč

3. Technické služby Města Lomnice nad Popelkou ………….………..4.815 tis.Kč

4. Mateřská škola „Dášenka“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily

(pouze zdravotnický personál) ………..………………....………….. 470 tis.Kč

 

 

h) na základě  § 5 odst. 1 nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 28 odst.2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, výši prostředků na platy zaměstnanců příspěvkové organizaci Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou na rok 2007 danou podílem mimotarifních složek platů k platovým tarifům 0,100.

 

 

i) záměr prodeje části pozemku p.p.č. 2163/3 a části p.p.č. 2165/14, dle nového geometrického plánu pozemky označené p.p.č. 2163/18, o výměře 705 m2 a 2163/19 o výměře 705 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura trvalý travní porost, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, pro výstavbu rodinných domků.

 

 

j) záměr pronájmu pozemku p.p.č. 2165/14, o výměře 796 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura zahrada, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, pro účely zahrádek.

 

 

k) výpověď nájmu pozemku pod garáží na základě nájemní smlouvy č.j. 733/93 ze dne 26. 8. 1993 uzavřené mezi Městem Lomnice nad Popelkou a Miroslavem Brožem, bytem Lomnice nad Popelkou, a to ke dni 30. 6. 2007.

Rada města současně ukládá

- ing. Mileně Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou vyzvat vlastníky dvou garáží na pozemku p.p.č. 2165/14 a části pozemku p.p.č. 2163/3, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kteří nemají uzavřenou nájemní smlouvu k odstranění garáží v termínu do 30. 6. 2007.

Rada města současně schvaluje

1. vyměření částky odpovídající nájemnému zpětně za 3 roky za bezesmluvní užívání části pozemku p.p.č. 2165/14, k.ú. Lomnice nad Popelkou, pod jednou garáží, o výměře 18 m2, ve  výši 270,- Kč, Milanu Pěničkovi, bytem Lomnice nad Popelkou,

2. vyměření částky odpovídající nájemnému zpětně za 3 roky za bezesmluvní užívání části pozemku p.p.č. 2165/14, k.ú. Lomnice nad Popelkou, pod jednou garáží, o výměře 18 m2, ve  výši 270,- Kč, Jiřímu Šádkovi, bytem Lomnice nad Popelkou.

 

 

l) nájem části pozemku p.p.č. 21, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, k umístění prefabrikované garáže, o výměře  18 m2, ing. Jiřímu Jiránkovi, bytem Lomnice nad Popelkou, nájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc, roční nájemné 5,- Kč/m2, s účinností ode dne předání pozemku na základě předávacího protokolu.

 

 

m) nájem části pozemku p.p.č. 21, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, k umístění prefabrikované garáže, o výměře  18 m2, Zdeňku Pickovi, bytem Lomnice nad Popelkou, nájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc, roční nájemné 5,- Kč/m2, s účinností ode dne předání pozemku na základě předávacího protokolu.

 

 

n) nájem části pozemku p.p.č. 21, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, k umístění prefabrikované garáže, o výměře  18 m2, Josefu Novotnému, bytem Lomnice nad Popelkou, nájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc, roční nájemné 5,- Kč/m2, s účinností ode dne předání pozemku na základě předávacího protokolu.

 

 

o) záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 411, dle nového geometrického plánu p.p.č. 411/2 o výměře 153 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura ostatní plocha, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Pavly Dvořákové, bytem Lomnice nad Popelkou.

 

 

p) dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu plakátovacích ploch č.ev. 202.4-30/02 ze dne 30. 10. 2002 uzavřené mezi Městem Lomnice nad Popelkou a společností  Rengl s r.o., Liberec, na základě předloženého návrhu, týkajícího se zrušení jedné položky předmětu nájmu, plakátovací plochy na Skuhrově.

 

 

r) pokácení dřevin rostoucích mimo les - 2 ks smrku, 3 ks břízy a 4 ks cypřišů na pozemku p.p.č. 1865/8, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Věry Bártové, ředitelky příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže „Sluníčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily. Práce spojené s odstraněním dřeviny, kořenového systému a odvozem dřevní hmoty zajistí příspěvková organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou.

Rada města současně souhlasí

- s náhradní výsadbou, která bude uložena příslušným orgánem státní správy a následně provedena ve spolupráci s příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže „Sluníčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily, na předmětném pozemku.

 

  

s) na základě předloženého návrhu Dodatek č.2 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi Městem Lomnice nad Popelkou a společností ELEKTROWIN, a.s., se sídlem Praha, jako provozovatelem kolektivního systému, který zajišťuje v souladu s § 37h odst. 1, písm. c) a § 37n odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, pro výrobce definované v § 37g, písm. e) zákona o odpadech, kteří jsou účastníky kolektivního systému, společné plnění jejich povinností pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu a to pro skupinu elektrozařízení č. 1, 2 a 6, tj. velké a malé domácí spotřebiče, nářadí a nástroje dle přílohy č. 7 zákona o odpadech. Činnosti, které vyplývají z výše uvedených smluv bude na základě Mandátní smlouvy, která byla uzavřena na základě usnesení rady města č. 10/06/R písm. r) ze dne 2. 2. 2006 mezi Městem Lomnice nad Popelkou a společností .A.S.A., spol. s r. o., se sídlem Praha, provádět společnost A.S.A., spol. s r. o. Odměna, která plyne z výše uvedených smluv bude poskytována Městu Lomnice nad Popelkou.

 

 

t) na základě předloženého návrhu smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi Městem Lomnice nad Popelkou a společností ASEKOL, spol. s.r.o., se sídlem Praha, jako provozovatelem kolektivního systému, který zajišťuje společné plnění povinností pro všechna elektrozařízení ve smyslu § 37g písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, která spadají do skupiny č. 3) Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, 4) Spotřebitelská zařízení, 7) Hračky a vybavení pro volný čas a sporty a 8) Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků), dle přílohy č. 7 zákona o odpadech. Činnosti, které vyplývají z výše uvedených smluv bude na základě Mandátní smlouvy, která byla uzavřena na základě usnesení rady města č. 10/06/R písm. r) ze dne 2. 2. 2006 mezi Městem Lomnice nad Popelkou a společností .A.S.A., spol. s r o., se sídlem Praha, provádět společnost A.S.A., spol. s r. o. Odměna, která plyne z výše uvedených smluv bude poskytována Městu Lomnice nad Popelkou.

 

 

u) Rada Města schvaluje na základě předloženého návrhu Změnu dohody o spolupráci a zřízení místa  zpětného odběru použitých světelných zdrojů pocházejících z domácností mezi Městem Lomnice nad Popelkou a společností EKOLAMP, spol. s.r.o., se sídlem Praha, jako provozovatelem kolektivního systému, který zajišťuje v souladu s ustanovením dílu 8 a § 38 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, pro výrobce definované v § 37g písm. e) zákona o odpadech, kteří jsou účastníky jím provozovaného kolektivního systému, společné plnění jejich povinností pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu, a to pro skupinu č. 5 „osvětlovací zařízení“ dle přílohy č. 7 zákona o odpadech. Činnosti, které vyplývají z výše uvedených smluv bude na základě Mandátní smlouvy, která byla uzavřena na základě usnesení rady města č. 10/06/R písm. r) ze dne 2. 2. 2006 mezi Městem Lomnice nad Popelkou a společností .A.S.A., spol. s r o., se sídlem Praha, provádět společnost A.S.A., spol. s r.o. Odměna, která plyne z výše uvedených smluv bude poskytována Městu Lomnice nad Popelkou.

 

 

v) záměry hospodaření na lesním majetku Města Lomnice nad Popelkou v letech 2008 až 2017 dle návrhu, který předložil Jaroslav Blažík, odborný lesní hospodář.

 

 

w) realizaci projektu „Obnova svislého dopravního značení na MK“.

Rada města současně schvaluje

- podání žádosti Města Lomnice nad Popelkou o poskytnutí dotace z Grantového fondu Libereckého kraje, programu G 20 – „Program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích“.

 

 

x) ukončení smlouvy o právní pomoci mezi Městem Lomnice nad Popelkou a JUDr. Ivanou Velíškovou, ke dni 31. 3. 2007.

 

 

Rada města souhlasí                                                                                                     23 / 07 / R

 

a) s pokácením dřevin rostoucích mimo les - 1 ks smrku a 1 ks břízy na pozemku p.p.č. 411, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Pavly Dvořákové, bytem Lomnice nad Popelkou. Práce spojené s odstraněním dřeviny a odvozem dřevní hmoty zajistí na své náklady žadatelka.

 

 

b) s uzavřením smlouvy o právu stavebníka provést stavbu umělého osvětlení skokanského můstku a jeho příslušenství na pozemcích p.p.č. 2874, 3045/6 3046, 3048, 3053/4, 3326 a 3327/1, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, s Lyžařským sportovním klubem Lomnice nad Popelkou v návaznosti na Smlouvu o výpůjčce č.ev. 202.4-71/06 uzavřenou mezi Městem Lomnice nad Popelkou a Lyžařským sportovním klubem Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Lyžařského sportovního klubu Lomnice nad Popelkou.

 

 

c) s umístěním reklamní tabule na zábradlí balkonu 2. nadzemního podlaží objektu čp. 32, ulice Antala Staška, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Richarda Mazáče, bytem tamtéž. Roční poplatek za umístění předmětné reklamní tabule 10.000,- Kč.

Rada města současně souhlasí

- se zpoplatněním umístění stávajících reklamních tabulí na balkonech uvedeného objektu ve stejné výši.

 

 

d) se zapojením Města Lomnice nad Popelkou do akce „Vlajka pro Tibet“ spojené s vyvěšením tibetské vlajky na budově radnice vždy 10. března každého kalendářního roku tohoto volebního období.

 

  

e) v souladu s § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s použitím znaku Města Lomnice nad Popelkou společností KOMPAKT spol. s r.o., Českomoravská reklamní agentura, Poděbrady, na knižní publikaci Libereckého kraje, dle žádosti uvedené společnosti. Zhotovené publikace budou poskytnuty Městu Lomnice nad Popelkou zdarma dle nabídky uvedené společnosti.

 

 

f) v souladu s § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s použitím znaku Města Lomnice nad Popelkou při závodech v lezení na umělé horolezecké stěně Aprílový pohár v  Lomnici nad Popelkou, dle žádosti Zdeňka Žoldoše, předsedy horolezeckého oddílu TJ Sokol Lomnice nad Popelkou a spolupořadatele uvedené akce.

 

 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města                                                              24 / 07 / R

 

- schválit záměr prodeje pozemků PK č. 486 a 490, k.ú. Košov, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Miloše Lauermanna, bytem Praha.

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                      25 / 07 / R

 

- schválit prodej pozemků p.p.č. 2017/3 výměra 268 m2, kultura ostatní plocha, kupní cena 1,- Kč/m2, p.p.č. 2017/4, výměra 54 m2, kultura ostatní plocha, kupní cena 35,-Kč/m2, p.p.č. 2019/5, výměra 387 m2, kultura orná půda, kupní cena 35,- Kč/m2, 2019/6, výměra 357 m2, kultura trvalý travní porost, kupní cena 65,- Kč/m2, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Šárce Slejškové, bytem Praha.

 

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 27. února 2007

 

  

Mgr. Josef Šimek                                                              Vladimír Mastník                                                                 

               místostarosta                                                                        starosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: RTF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz