Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva města (15.2.2007)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 23.02.2007 do 08.03.2007
Typ dokumentu: Zápis ze zasedání ZM

 

Z Á P I S

 

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou

 konaného dne 15. února 2007

 

 

Přítomni:        13 členů zastupitelstva města (ing. Jaroslav Braun, Stanislav Dlouhý, Jan Drahoňovský, Petr Havel, ing. Bohumil Hercík, ing. Miloš Jirman, ing. Pavel Kučera, Vladimír Mastník, MUDr. Jiří Mlejnek, PaedDr. Pavel Pavelka,
Mgr. Josef Šimek, ing. Miroslav Šmiraus, Stanislav Zelinka)

 

                        tajemník městského úřadu ing. Ivo Bělonohý

                        20 občanů

                        Ing. Petr Hejduk, Pozemkový úřad Semily

                                  

Omluveni:      ing. Vlastimil Bambas, Roman Dušta, ing. Josef Hubař, Václav Zelmanovič

                                              

Pozvánka na zasedání a návrh programu zveřejněny: 8. 2. 2007

Zasedání zahájeno:  18.05 hodin

Zasedání řídil: starosta Vladimír Mastník

Pověření zajištěním zápisu z dnešního zasedání: ing. Ivo Bělonohý, tajemník městského 

                                                   úřadu

Ověření zápisu z minulého zasedání:  PaedDr. Pavel Pavelka, Petr Havel – bez závad

Návrhová komise: předseda – ing. Jaroslav Braun, členové – Jan Drahoňovský, ing. Miloš 

                                Jirman  -  schváleno jednomyslně

Ověřovatelé dnešního zápisu: ing. Bohumil Hercík, ing. Pavel Kučera  -  schváleno 

                                                   jednomyslně

 

Program:

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele:

1.      Program rozvoje Města Lomnice nad Popelkou na období 2007 – 2013

2.      Účast Města Lomnice nad Popelkou v Národní síti zdravých měst

3.      Žádost o provedení jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Lomnice nad Popelkou

Finanční záležitosti:

4.      Rozpočet Města Lomnice nad Popelkou na rok 2007

5.      Přiznání dotací spolkům a zájmovým organizacím z rozpočtu Města Lomnice
nad Popelkou na rok 2007

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti:

6.      Bezúplatný převod pozemků pod komunikacemi od ČR – Úřadu pro zastupování státu 

         ve věcech majetkových

7.      Převod majetku města – Vodovod Rváčov

8.      Převod majetku města – Vodovod Skuhrov

9.      Prodej pozemku p.p.č. 710/2 k.ú. Lomnice nad Popelkou  - bod vypuštěn

   10. Prodej části pozemku 534/2 k.ú. Lomnice nad Popelkou  - bod vypuštěn

11.  Prodej části pozemku p.p.č. 358 k. ú. Košov

12.  Záměr prodeje pozemku p.p.č. 2150/1 k,ú. Lomnice nad Popelkou

Ostatní záležitosti:

13.  Výsledek dohledu krajského státního zástupce ve věci trestního oznámení v souvislosti s investiční akcí „Dostavba tělocvičny a rekonstrukce Základní školy T. G. Masaryka  v Lomnici nad Popelkou“

14.  Diskuse

15.  Usnesení, závěr 

 

Program, s návrhem starosty na vypuštění bodů 9 a 10, schválen jednomyslně.

 

Před projednáním prvního bodu programu bylo slovo uděleno Stanislavu Zelinkovi, předsedovi kontrolního výboru, který přednesl zprávu o kontrole plnění usnesení zastupitelstva.

Usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města,

vypouští ze sledování splněná usnesení č.  1.1/06/Z písm. a) a b), 1.2/06/Z písm. a) až c), 1.3/06/Z, 1.4/06/Z písm. a) a b), 1.5/06/Z písm. a) až c), 1.6/06/Z, 1.7/06/Z, 1.8/06/Z, 1.9/06/Z, 1.10/06/Z, 1.11/06/Z písm. a) až c), 1.12/06/Z, 1.13/06/Z písm. a) a b), 1.14/06/Z písm. c) a f) a 1.15/06/Z písm. a) a b)

a bere na vědomí

1. průběh plnění usnesení 1.14/06/Z písm. a), b), d), e) a g) ze dne 14.12.2006, u nichž jsou úkony Města Lomnice nad Popelkou pro splnění usnesení učiněny a čeká se na úkony protistrany,

2. průběh plnění usnesení č. 1.14/06/Z písm. h) ze dne 14. 12. 2006, kde je uzavřena kupní smlouva a čeká se na splnění podmínky ze strany kupujícího ve stanoveném termínu do 31. 5. 2007.

 

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele

 

1.  Program rozvoje Města Lomnice nad Popelkou na období 2007 – 2013

Starosta Vladimír Mastník: uvedl, že předložený koncept programu rozvoje města na léta 2007 – 2013 vychází z programu rozvoje vypracovaného na r. 2004 – 2006 předchozím vedením města, dále z databáze projektů Libereckého kraje s předpokládanou realizací v období 2007 – 2013, rovněž i z programů jednotlivých volebních stran. Koncept programu rozvoje bude ještě dopracován uvedením finančních zdrojů jednotlivých projektů.

Připomínky a dotazy: nebyly

Usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších předpisů koncept  „Programu rozvoje města Lomnice nad Popelkou na období 2007 – 2013“, dle návrhu Vladimíra Mastníka, starosty. Zastupitelstvo města současně ukládá Vladimíru Mastníkovi, starostovi města, dopracovat konečné znění „Programu rozvoje města Lomnice nad Popelkou na období 2007 – 2013“.

Hlasování:    11 členů pro (ing. Jaroslav Braun , Stanislav Dlouhý, Jan Drahoňovský, Petr Havel, ing. Bohumil Hercík, ing. Miloš Jirman, Vladimír Mastník, MUDr. Jiří Mlejnek, Mgr. Josef Šimek, ing. Miroslav Šmiraus, Stanislav Zelinka); 2 členové se zdrželi (ing. Pavel Kučera , PaedDr.Pavel Pavelka)

 

2.   Účast Města Lomnice nad Popelkou v Národní síti zdravých měst

Ing. Ivo Bělonohý:  vysvětlil smysl zapojení do Národní sítě zdravých města (dále jen „NSZM“), která je asociací obcí, měst, krajů a mikroregionů a která slouží zejména k podpoře kvalitnějšího řízení měst, obcí, krajů a mikroregionů a k lepší komunikaci mezi občany, jednotlivými spolky a podnikateli a městem. Dále slouží k vytvoření lepšího životního prostředí, komunikace a životního stylu. V rámci této činnosti se realizují jednotlivé projekty, např. místní Agenda 21, směřující k lepšímu řízení rozvoje města. Zapojení do sítě NSZM má vazbu i na dotační tituly ze státního rozpočtu nebo z EU.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, členství Města Lomnice nad Popelkou v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR, a ukládá radě města

1. pověřit zástupce Města Lomnice nad Popelkou pro projekt Zdravé město a místní Agendu 21.

2. pověřit kontaktní osobu za Město Lomnice nad Popelkou a pověřit ji koordinací projektu Zdravé město a místní Agendy 21.

Hlasování:   12 členů pro (ing. Jaroslav Braun, Stanislav Dlouhý, Jan Drahoňovský, Petr Havel, ing. Bohumil Hercík, ing. Miloš Jirman, ing. Pavel Kučera , Vladimír Mastník, MUDr. Jiří Mlejnek, PaedDr. Pavel Pavelka, Mgr. Josef Šimek, ing. Miroslav Šmiraus, Stanislav Zelinka); 1 člen se zdržel (PaedDr. Pavel Pavelka).

 

3.   Žádost o provedení jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Lomnice nad Popelkou

Ing. Ivo Bělonohý :  uvedl, že jednoduché pozemkové úpravy by se měly provést za účelem lepšího hospodaření na zemědělském půdním fondu a dále za účelem vybudování polních cest jako páteřních komunikací pro pěší a cykloturistiku a pro udržitelný rozvoj rázu krajiny severovýchodně od centra města, konkrétně oblast mezi stadionem, Novými Dvory, Želechami, letištěm, Rybníčkami a dále k Olympu a Větrovu. Součástí projektu by mělo být
i zřízení protierozních opatření. V rámci jednoduchých pozemkových úprav by měla být provedena vypořádání vlastnických vztahů k cestám a dalším zařízením v zemědělské krajině. Celou záležitost by provedl Pozemkový úřad Semily, ke kterému je potřeba podat žádost a který by zajistil i financování celé akce bez finanční účasti města.

Připomínky a dotazy: 

Ing. Pavel Kučera se dotázal na vlastnické vztahy upravovaných pozemků, zvláště na vlastnictví města.

Ing. Ivo Bělonohý: vybudování plánovaných děl se odrazí i na vypořádání vlastnických vztahů, budou provedeny četné drobné úpravy vlastnických vztahů, přičemž vlastnictví města by mělo být v převážné míře zachováno.

Usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 5 odst. 1, písm.c) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, podání žádosti Ministerstvu zemědělství ČR, Pozemkovému úřadu Semily, o přípravu, zahájení a následnou realizaci pozemkových úprav v katastrálním území Lomnice nad Popelkou, dle předloženého návrhu.

Hlasování:       všech 13 přítomných členů pro

 

 

Finanční záležitosti

4.   Rozpočet Města Lomnice nad Popelkou na rok 2007

5. Přiznání dotací spolkům a zájmovým organizacím z rozpočtu Města Lomnice
      nad Popelkou na rok 2007

Starosta Vladimír Mastník: uvedl, že předložený návrh rozpočtu města na rok 2007 byl projednán v radě města, dále na společné schůzi rady města, zastupitelstva města a finančního výboru a rovněž na samostatném jednání finančního výboru. V zákonem stanovené podobě byl návrh rozpočtu zveřejněn po zákonem stanovenou lhůtu 15 dnů. Dále starosta Vladimír Mastník přečetl návrh rozpočtu dle jednotlivých součtových položek v příjmové i výdajové části s tím, že obraty příjmové i výdajové části včetně fondů činí 67 807 tis. Kč, čímž je rozpočet vyrovnán.

Připomínky a dotazy:   nebyly

Dále starosta Vladimír Mastník přečetl návrh usnesení včetně vyčíslení jednotlivých položek dotací a příspěvků příspěvkovým organizacím města a dalším organizacím a spolkům působícím na území města.

Usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje na základě § 84 odst. 2 písm. b) a c)  zákona č. 128/2000 Sb.,   o obcích, rozpočet Města Lomnice nad Popelkou na rok 2007 v celkové výši  67 807 tis. Kč a to včetně fondů. V části příjmové tvoří příjmy 63 406 tis. Kč, financování 3 592 tis. Kč, v části výdajové tvoří výdaje 64 160 tis. Kč, financování 2 838 tis. Kč, vše dle návrhu předloženého a zveřejněného v souladu s § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.   

Zastupitelstvo města současně schvaluje na základě § 85 písm.c) a písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jmenovité poskytnutí

1. dotací těmto právnickým a fyzickým osobám:

pol.č.   subjekt                                           účel dotace                          částka  tis. Kč

5.1  Div.spolek J.K.Tyl Lomnice n.P.         na festival Lomnické kult.léto            100

5.2  Div.spolek J.K.Tyl Lomnice n.P.         na krajskou divadelní přehlídku           25

5.4  Ing. Bambas Vl.,vydavatel                   na Lomnické noviny                                50

7.1  HC Lomnice nad Popelkou                 na elektrickou energii                            450

7.2  FC Lomnice nad Popelkou                  na provoz a údržbu letního stadionu   190

7.4  LSK Lomnice nad Popelkou               na provoz lyžařského areálu                    50

7.5  LSK Lomnice nad Popelkou               na úpravu běžeckých tratí                       30

7.6  HC Lomnice nad Popelkou                 na nákup akumulátoru a nouz.osvětl.   25

9.1. Klub přátel a sponzorů DDM  Lo        na Lomnické hudební jaro                       60

9.2  Klub přátel a sponzorů DDM  Lo        na Informační centrum pro mládež           40

12.10   Mikroregion Tábor             na provoz - podíl obce                70

15.2                 LSPDZP Rváčov, obč.sdruž.          na „Stacionář Rváček“             160

2. příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím:

pol.č.   subjekt                                           účel dotace                          částka  tis. Kč

19.1              Mateřská škola Lvíček  Lo                na provoz vč.odpisů                              443

19.2              Mateřská škola Klubíčko Lo             na provoz vč.odpisů                              900

19.3              Mateřská škola Dášenka Lo na provoz vč.odpisů                           1.385

19.4              Základní škola TGM Lomnice n.P.    na provoz vč.odpisů                           3.850

19.5              ZŠPr a ZŠSp Lomnice n.P.               na provoz vč.odpisů                             187

19.6              Základní umělecká škola Lo   na provoz vč.odpisů                              280

19.7              Městské muzeum a galerie Lo            na provoz vč.odpisů                           1.170 

19.8              Kultur.a informač.středisko Města     na provoz vč.odpisů                           2.150

19.9              Kultur.a informač.středisko Města     na vyhlášení sportovce roku                    10

19.10  Dům dětí a mládeže „Sluníčko“        na provoz vč.odpisů                              675

19.11  Léčebna dlouhodobě nemocných  na odpisy                                                160

19.12  Technické služby Města Lo  na provoz vč.odpisů                           5.725

12.6              Technické služby Města Lo               na rekonstrukci VO                              150

12.7              Technické služby Města Lo               na opravy městského rozhlasu     50

Nedílnou součástí usnesení je celá tabulka schváleného rozpočtu.

Hlasování:      všech 13 přítomných členů pro

 

  

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti

 

6.  Bezúplatný převod pozemků pod komunikacemi od ČR – Úřadu pro zastupování     státu ve věcech majetkových

Ing. Milena Rádlová:  předkládá na základě nabídky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových návrh na bezúplatný převod několika pozemků pod komunikacemi a pod hospodářskou budovou TSM na Olympu, které dosud nejsou v majetku města.

Připomínky a dotazy:   nebyly

Usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 3120/6 o výměře 165 m2, 3120/13 o výměře 213 m2, 3120/23 o výměře 1167 m2, 3120/24 o výměře 2 027 m2, 3331 o výměře 2 593 m2, 3333 o výměře 216 m2, 2279/1 o výměře 2 507 m2 a podíl ½ vlastnictví pozemku p.p.č. 2273/6 o výměře 641 m2, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, pod komunikacemi, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha, do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

Zároveň zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku st.p.č. 1374/2 o výměře 156 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, pod budovou čp. 1373, která je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha, do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

Hlasování:       všech 13 přítomných členů pro

 

7.  Převod majetku města – Vodovod Rváčov

Ing. Milena Rádlová:  uvedla, že po dokončení nového vodovodu na Rváčově byla tato investiční akce vyhodnocena a od Ministerstva zemědělství přiznána dotace. Vzhledem k tomu, že ostatní majetek vodovodů a kanalizací byl městem Lomnice nad Popelkou v minulosti bezplatně převeden na Vodohospodářské sdružení Turnov, jehož je město členem, i vodovod Rváčov se nyní převádí na VHS, k čemuž dalo Ministerstvo zemědělství souhlas.

Připomínky a dotazy:   nebyly

Usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje darování majetku Města Lomnice nad Popelkou, a to inv.č. 2/220 Vodovod Rváčov (včetně čerpací stanice na st.p.č. 208, k.ú. Rváčov) v pořizovací ceně 16.256.771,- Kč, dále inv.č. 2/210 Čerpací stanice na pozemku st.p.č. 2325 v pořizovací ceně 6.712,- Kč, inv.č. 301010117 Pozemek st.p.č. 2325 o výměře 31 m2 v pořizovací ceně 122,- Kč, inv.č. 30104118 Pozemek p.p.č. 2890/1 o výměře 1385 m2 v pořizovací ceně 252,- Kč, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Vodohospodářskému sdružení Turnov, se sídlem Turnov, v souvislosti s ukončením výstavby akce Vodovod Rváčov.

Hlasování:       všech 13 přítomných členů pro

 

8. Převod majetku města – vodovod Skuhrov

Ing. Milena Rádlová:  vysvětlila důvod návrhu na darování starého vodovodu na Skuhrově jako pro město nepotřebného po dokončení nového vodovodu Rváčov. Rada města doporučuje darování na základě žádosti žadatelů, kteří se na stavbě předmětného vodovodu v minulosti podíleli.

Připomínky a dotazy:   nebyly

Usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje darování majetku Města Lomnice nad Popelkou, a to inv.č. 2/98 Vodovod Skuhrov (včetně čerpací stanice) v pořizovací ceně 236.000,- Kč, který byl odpojen z veřejné vodovodní sítě v části města Rváčov a Skuhrov, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Ludmile Stránské a  Jaroslavu Stránskému, oba bytem Lomnice nad Popelkou, a Jaromíru Stránskému, bytem Liberec.

Hlasování:       12 členů pro; 1 člen se zdržel (ing. Pavel Kučera)

 

9.   Prodej pozemku p.p.č. 710/2 k.ú. Lomnice nad Popelkou  - bod vypuštěn (odložen)

10.  Prodej části pozemku 534/2 k.ú. Lomnice nad Popelkou  - bod vypuštěn (odložen)

 

11.  Prodej části pozemku p.p.č. 358 k. ú. Košov

Ing. Milena Rádlová:  předkládá návrh na odprodej části pozemku p.p.č. 358 na Košově na základě žádosti paní Moravcové, které se vyhovuje jen částečně, neboť část pozemku, která je nutná pro těžbu dřeva, se ponechává v majetku města.

Připomínky a dotazy:   nebyly

Usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 358, kultura trvalý travní porost, k.ú. Košov, výměra dle nového geometrického plánu – cca 2.600 m2, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Petře Moravcové, bytem Roztoky u Prahy, kupní cena 35,- Kč/m2. Vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemku zajistí kupující na vlastní náklady.

Hlasování:       všech 13 přítomných členů pro

 

12.   Záměr prodeje pozemku p.p.č. 2150/1 k,ú. Lomnice nad Popelkou

Ing. Milena Rádlová:  uvedla, že se jedná o pozemek na tzv. „Cermaňáku“. Rada města nedoporučuje prodej z toho důvodu, že přes pozemek vede pěšina, která spojuje dvě komunikace (ulici Smetanova s ulicí Josefa Kábrta).

Připomínky a dotazy:   nebyly

Usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 2150/1, o výměře 464 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura trvalý travní porost, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Jiřího Zajíce, bytem Lomnice nad Popelkou, z důvodu ponechání pozemku ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

Hlasování:       všech 13 přítomných členů pro

 

Ostatní záležitosti

 

13. Výsledek dohledu krajského státního zástupce ve věci trestního oznámení       v souvislosti s investiční akcí „Dostavba tělocvičny a rekonstrukce Základní školy T. G. Masaryka v Lomnici nad Popelkou“

Ing. Ivo Bělonohý:  vzhledem k již známé tématice této kauzy, na výzvu starosty Vladimíra Mastníka, přednesl text návrhu usnesení, kde zastupitelstvo bere na vědomí sdělení Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové (dále jen „KSZ“), jehož kopii všichni členové zastupitelstva obdrželi předem a kterým se sděluje, že podnět Města Lomnice nad Popelkou byl jako nedůvodný odložen (text viz přijaté usnesení níže).

Připomínky a dotazy:  

Jaroslava Hynková se vyjádřila jako bývalá starostka města k závěru dohledu KSZ ve vztahu k přednesenému usnesení, jehož návrh přečetl ing. Ivo Bělonohý. Uvedla, že na danou problematiku jsou z hlediska práva dva úhly pohledu, což je uvedeno i v projednávaném sdělení KZS. Prvním je pohled trestně právní, kdy jí (J.Hynkové) bylo v určité době jako starostce uloženo obrátit se v dané věci na Okresní státní zastupitelství v Semilech se žádostí o prošetření podezření ze spáchání trestné činnosti.Po ukončení druhé etapy výstavby předmětné investiční akce se navýšily sankční prostředky a město žádost doplnilo. Okresní státní zastupitelství ji předalo KZS a nyní je k tomu dnes projednávané sdělení. V něm je uvedeno, že nebyl spáchán trestný čin z hlediska trestního práva, který vzniká, jestliže se jedná o majetkovou škodu nad 500 tis. Kč. Ve sdělení se uvádí, že v tomto případě vznikla škoda v celkové výši 230.440,- Kč, což jsou následná penále a sankční odvody. Zde je řešeno, že škoda nevznikla a upravováno vyjádření KSZ. takto se dostává problematika do druhé roviny, občansko právní, protože se tento čin nestal trestným činem, ale přestupkem. V základním ustanovení občanského zákoníku se říká, že každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právních povinností. Pokud tedy starosta poruší svoji zákonnou povinnost, odpovídá obci za škodu, kterou způsobil, a to jak činností tak nečinností a obec má právo žádat po něm její náhradu. Podle zákona o obcích má obec nejen právo, ale i povinnost náhradu škody vyžadovat. Nechce hovořit o nějakém potrestání, ale upozornit na to, protože by člověk, a zejména zastupitel, měl rozumět tomu, co dostane od těchto orgánů. Dále upozornila členy zastupitelstva města na příslušná ustanovení zákona o obcích týkající se nakládání s majetkem.

Ing. Miroslav Šmiraus se přihlásil s návrhem následujících usnesení, a to:

1) Zastupitelstvo města bere na vědomí škodu vzniklou městu ve výši 230.440,- Kč.

2) Zastupitelstvo města ukládá radě města na příští zasedání zastupitelstva předložit možnosti a postup vymáhání výše uvedené škody.

Petr Havel: vyjádřil svůj názor, že i přes podaný návrh ing. Šmirause by měl zůstat v platnosti

ještě původní návrh usnesení.

Ing. Jaroslav Braun: domnívá se, že v původně navrženém usnesení je vyjádřeno vše potřebné a je dostatečné.

Starosta Vladimír Mastník podal protinávrh k návrhům ing. Šmirause, a sice aby se hlasovalo
o tom, že se o návrhu ing. Šmirause nebude hlasovat. Další návrh už podán nebyl, proto podle jednacího řádu zastupitelstva došlo nejprve k hlasování o protinávrhu starosty V. Mastníka.

Hlasování:   9 členů pro (ing. Jaroslav Braun, Stanislav Dlouhý, Jan Drahoňovský, ing. Bohumil Hercík, ing. Miloš Jirman, Vladimír Mastník, MUDr. Jiří Mlejnek, Mgr. Josef Šimek, Stanislav Zelinka);

                        3 členové proti (Petr Havel, PaedDr. Pavel Pavelka, ing. Miroslav Šmiraus);

                        1 člen se zdržel (ing. Pavel Kučera)

Tím se odhlasovalo, že se o návrhu ing. Šmirause nebude hlasovat a zůstalo tak v platnosti původní usnesení, jak jej přednesl ing. Ivo Bělonohý. O tomto usnesení nebylo třeba hlasovat, protože bylo předloženo pouze na vědomí.

Usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí sdělení Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové sp. zn. 1 KZN 1617/2006-4 ze dne 8. 1. 2007 ve věci podnětu Města Lomnice nad Popelkou k výkonu dohledu nad postupem dozorového státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Semilech ve věci sp.zn. ZN 1917/2005, týkající se trestního oznámení Města Lomnice nad Popelkou o podezření z trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku podle § 255a odst. 1 trestního zákona, kterého se měli dopustit ing. František Novotný a Vladimír Mastník při realizaci investiční akce „Dostavba tělocvičny a rekonstrukce Základní školy T. G. Masaryka v Lomnici nad Popelkou“. Krajské státní zastupitelství předmětným sdělením Město Lomnice nad Popelkou informuje, že v postupu policejního komisaře ani dozorového státního zástupce v uvedené věci nebylo shledáno závad ani pochybení a těmto orgánům, činným v trestním řízení, nezbylo než podnět Města Lomnice nad Popelkou jako nedůvodný odložit.

 

 

14.   Diskuse

 

Stanislav Zelinka:  přihlásil se s názorem, že by bylo dobré přítomným občanům citovat nejdůležitější část textu sdělení Krajského státního zastupitelství Hradec Králové.

Ing. Ivo Bělonohý:  na základě výzvy Stanislava Zelinky přečetl zmíněný odstavec sdělení Krajského státního zastupitelství:

„Krajské státní zastupitelství v rámci dohledové činnosti přezkoumalo výrok napadeného usnesení a řízení tomu předcházející, přičemž bylo zjištěno, že rozhodnutí policejního komisaře vychází z dostatečně zjištěného skutkového stavu a byly objasněny okolnosti důležité pro odůvodnění rozhodnutí. V tomto směru je možno odkázat na odůvodnění napadeného usnesení, které obsahuje skutečnosti, které vzal policejní komisař za prokázané a které byly podkladem pro jeho rozhodnutí. Po vyhodnocení obsahu předloženého materiálu je nutno konstatovat, že policejní komisař a následně příslušný dozorový státní zástupce učinil správný závěr, když v dané věci neshledali podezření z oznamovaného trestného činu.

Je možné uzavřít, že v jednání podezřelých nebyly zjištěny skutečnosti, které by zakládaly podezření z jiných trestných činů, jejichž znaky jsou uvedeny ve zvláštní části trestního zákona. V případě finanční částky ve výši 630.933,-- Kč se ztotožňuji s uplatněným názorem, že jde o část poskytnuté dotace, kterou město muselo vrátit. Uvedená částka není škodou podle trestního zákona. Městský úřad Lomnice nad Popelkou obdržel dotaci v určité výši, kterou z části užil podle stanovených podmínek a z části v rozporu se stanovenými podmínkami. Část použitou mimo stanovené podmínky muselo Město Lomnice nad Popelkou vrátit, ale věci opatřené za vrácenou část dotace městu zůstaly. V daném případě městu vznikla škoda v celkové výši 230.440,-- Kč, což jsou následná penále a sankční odvody.

Trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255a odst.
1 tr. zákona se dopustí ten pachatel, který v vědomé nedbalosti jinému způsobí značnou škodu tím, že poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou důležitou povinnost při opatrování nebo správě cizího majetku. V daném případě způsobená škoda nedosahuje výše 500.000,-- Kč, která je zákonným znakem k možnému vyvození trestní odpovědnosti vůči pachateli tohoto trestného činu a nelze proto vyvodit trestní odpovědnost vůči podezřelým.“

 

 

15.  Usnesení, závěr

 

Předseda návrhové komise ing. Jaroslav Braun přednesl zprávu, že návrhová komise předkládá usnesení tak, jak byla k jednotlivým bodům předložena v plném znění a následně hlasováním přijata, proto není třeba o nich dále hlasovat.

 

Zasedání ukončeno:  19.15 hodin

 

Ověřovatelé zápisu z dnešního jednání zastupitelstva shledali, že tento zápis souhlasí s průběhem jednání i s přijatými usneseními, což stvrzují svými podpisy.

 

Nedílnou přílohou zápisu jsou přijatá usnesení a tabulka schváleného rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2007.

 

Ze zasedání byl pořízen audiozáznam, který je uložen u tajemníka MěÚ.    

 

 

 V Lomnici nad Popelkou, 15. 2. 2007

  

Ing. Bohumil Hercík

  

Ing. Pavel Kučera

                                                    

 

Vladimír Mastník

                                                                                                     starosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: RTF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz