Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Pavla Mašková, bytem Nad Šejdrem 132/8, 142 00 PRAHA 411

Vložil: Bc. Petr Tomeš - Oddělení stavební úřad
Na úřední desce od 23.02.2007 do 12.03.2007
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 23.02.2007 do 12.03.2002

Městský úřad Lomnice nad Popelkou

stavební úřad

Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 

 

 

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA Lomnice nad Popelkou

MULO 482/2006/ 1162 Tš Petr Tomeš/481 629 029 23. 2. 2007

 

 

 

Věc: řízení o nařízení zabezpečovacích prací - doručení písemnosti veřejnou vyhláškou

 

MěstÚ Lomnice nad Popelkou – stavební úřad oznamuje:

Pavle Maškové, bytem Nad Šejdrem 132/8, 142 00 PRAHA 411

že písemnost – rozhodnutí ve věci nařízení zabezpečovacích prací na domu čp. 210 Lomnice nad Popelkou na pozemku st.p.č. 349/2 k.ú. Lomnice nad Popelkou si může převzít u MěstÚ Lomnice nad Popelkou – stavebního úřadu v návštěvní dny pondělí, středa popř. po předchozí telefonní domluvě i v jiné dny.

 

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Lomnice nad Popelkou a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Tomeš

vedoucí stavebního úřadu

 

 

 

Razítko a podpis orgánu, Razítko a podpis orgánu,

který potvrzuje vyvěšení: který potvrzuje sejmutí:

 

 

 

 

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz