Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva města (15.2.2007)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 16.02.2007 do 08.03.2007
Typ dokumentu: Usnesení Zastupitelstva města

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou

konaného dne 15. února 2007

 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí                                                                            1 / 07 / Z

 

- kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města,

vypouští

- ze sledování splněná usnesení č.  1.1/06/Z písm. a) a b), 1.2/06/Z písm. a) až c), 1.3/06/Z, 1.4/06/Z písm. a) a b), 1.5/06/Z písm. a) až c), 1.6/06/Z, 1.7/06/Z, 1.8/06/Z, 1.9/06/Z, 1.10/06/Z, 1.11/06/Z písm. a) až c), 1.12/06/Z, 1.13/06/Z písm. a) a b), 1.14/06/Z písm. c) a f) a 1.15/06/Z písm. a) a b)

a bere na vědomí

1. průběh plnění usnesení 1.14/06/Z písm. a), b), d), e) a g) ze dne 14.12.2006, u nichž jsou úkony Města Lomnice nad Popelkou pro splnění usnesení učiněny a čeká se na úkony protistrany,

2. průběh plnění usnesení č. 1.14/06/Z písm. h) ze dne 14. 12. 2006, kde je uzavřena kupní smlouva a čeká se na splnění podmínky ze strany kupujícího ve stanoveném termínu do 31. 5. 2007.

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                      2 / 07 / Z

 

a) v souladu s § 84, odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů koncept  „Programu rozvoje města Lomnice nad Popelkou na období 2007 – 2013“, dle návrhu Vladimíra Mastníka, starosty.

Zastupitelstvo města současně ukládá

- Vladimíru Mastníkovi, starostovi města, dopracovat konečné znění „Programu rozvoje města Lomnice nad Popelkou na období 2007 – 2013“.

 

 

b) v souladu s § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, členství Města Lomnice nad Popelkou v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR,

a ukládá

- radě města

1. pověřit zástupce Města Lomnice nad Popelkou pro projekt Zdravé město a místní Agendu 21.

2. pověřit kontaktní osobu za Město Lomnice nad Popelkou a pověřit ji koordinací projektu Zdravé město a místní Agendy 21.

 

 

c) v souladu s § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 5 odst. 1, písm.c) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, podání žádosti Ministerstvu zemědělství ČR, Pozemkovému úřadu Semily, o přípravu, zahájení a následnou realizaci pozemkových úprav v katastrálním území Lomnice nad Popelkou, dle předloženého návrhu.

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                      3 / 07 / Z

 

- na základě § 84 odst. 2 písm. b) a c)  zákona č. 128/2000 Sb.,   o obcích, rozpočet Města Lomnice nad Popelkou na rok 2007 v celkové výši  67 807 tis. Kč a to včetně fondů. V části příjmové tvoří příjmy 63 406 tis. Kč, financování 3 592 tis. Kč, v části výdajové tvoří výdaje 64 160 tis. Kč, financování 2 838 tis. Kč, vše dle návrhu předloženého a zveřejněného v souladu s § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.   

Zastupitelstvo města současně schvaluje

- na základě § 85 písm.c) a písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jmenovité poskytnutí

1. dotací těmto právnickým a fyzickým osobám:

pol.č.   subjekt                                            účel dotace                          částka  tis. Kč

5.1  Div.spolek J.K.Tyl Lomnice n.P.         na festival Lomnické kult.léto            100

5.2  Div.spolek J.K.Tyl Lomnice n.P.         na krajskou divadelní přehlídku           25

5.4  Ing. Bambas Vl.,vydavatel                   na Lomnické noviny                           50

7.1  HC Lomnice nad Popelkou                 na elektrickou energii                        450

7.2  FC Lomnice nad Popelkou                  na provoz a údržbu letního stadionu  190

7.4  LSK Lomnice nad Popelkou               na provoz lyžařského areálu                50

7.5  LSK Lomnice nad Popelkou               na úpravu běžeckých tratí                   30

7.6  HC Lomnice nad Popelkou                 na nákup akumulátoru a nouz.osvětl.   25

9.1. Klub přátel a sponzorů DDM  Lo        na Lomnické hudební jaro                  60

9.2  Klub přátel a sponzorů DDM  Lo        na Informační centrum pro mládež      40

12.10   Mikroregion Tábor                         na provoz - podíl obce                      70

15.2     LSPDZP Rváčov, obč.sdruž.          na „Stacionář Rváček“                    160

2. příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím:

pol.č.   subjekt                                           účel dotace                          částka  tis. Kč

19.1              Mateřská škola Lvíček  Lo                na provoz vč.odpisů                443

19.2              Mateřská škola Klubíčko Lo             na provoz vč.odpisů                900

19.3              Mateřská škola Dášenka Lo              na provoz vč.odpisů             1.385

19.4              Základní škola TGM Lomnice n.P.    na provoz vč.odpisů             3.850

19.5              ZŠPr a ZŠSp Lomnice n.P.               na provoz vč.odpisů                187

19.6              Základní umělecká škola Lo              na provoz vč.odpisů                280

19.7              Městské muzeum a galerie Lo            na provoz vč.odpisů             1.170 

19.8              Kultur.a informač.středisko Města     na provoz vč.odpisů             2.150

19.9              Kultur.a informač.středisko Města     na vyhlášení sportovce roku      10

19.10            Dům dětí a mládeže „Sluníčko“         na provoz vč.odpisů                675

19.11            Léčebna dlouhodobě nemocných      na odpisy                                160

19.12            Technické služby Města Lo              na provoz vč.odpisů              5.725

12.6              Technické služby Města Lo              na rekonstrukci VO                 150

12.7              Technické služby Města Lo              na opravy městského rozhlasu    50

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                      4 / 07 / Z

 

a) bezúplatný převod pozemků p.p.č. 3120/6 o výměře 165 m2, 3120/13 o výměře 213 m2, 3120/23 o výměře 1167 m2, 3120/24 o výměře 2 027 m2, 3331 o výměře 2 593 m2, 3333 o výměře 216 m2, 2279/1 o výměře 2 507 m2 a podíl ½ vlastnictví pozemku p.p.č. 2273/6 o výměře 641 m2, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, pod komunikacemi, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha, do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

b) bezúplatný převod pozemku st.p.č. 1374/2 o výměře 156 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, pod budovou čp. 1373, která je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha, do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

c) darování majetku Města Lomnice nad Popelkou, a to inv.č. 2/220 Vodovod Rváčov (včetně čerpací stanice na st.p.č. 208, k.ú. Rváčov) v pořizovací ceně 16.256.771,- Kč, dále inv.č. 2/210 Čerpací stanice na pozemku st.p.č. 2325 v pořizovací ceně 6.712,- Kč, inv.č. 301010117 Pozemek st.p.č. 2325 o výměře 31 m2 v pořizovací ceně 122,- Kč, inv.č. 30104118 Pozemek p.p.č. 2890/1 o výměře 1385 m2 v pořizovací ceně 252,- Kč, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Vodohospodářskému sdružení Turnov, se sídlem Turnov, v souvislosti s ukončením výstavby akce Vodovod Rváčov.

 

 

d) darování majetku Města Lomnice nad Popelkou, a to inv.č. 2/98 Vodovod Skuhrov (včetně čerpací stanice) v pořizovací ceně 236.000,- Kč, který byl odpojen z veřejné vodovodní sítě v části města Rváčov a Skuhrov, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Ludmile Stránské a  Jaroslavu Stránskému, oba bytem Lomnice nad Popelkou, a Jaromíru Stránskému, bytem Liberec.

 

 

e) prodej části pozemku p.p.č. 358, kultura trvalý travní porost, k.ú. Košov, výměra dle nového geometrického plánu – cca 2.600 m2, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Petře Moravcové, bytem Roztoky u Prahy, kupní cena 35,- Kč/m2. Vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemku zajistí kupující na vlastní náklady.

 

 

Zastupitelstvo města neschvaluje                                                                                  5 / 07 / Z

 

- záměr prodeje pozemku p.p.č. 2150/1, o výměře 464 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura trvalý travní porost, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Jiřího Zajíce, bytem Lomnice nad Popelkou, z důvodu ponechání pozemku ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

 

  

Zastupitelstvo města bere na vědomí                                                                            6 / 07 / Z

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí sdělení Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové sp. zn. 1 KZN 1617/2006-4 ze dne 8. 1. 2007 ve věci podnětu Města Lomnice nad Popelkou k výkonu dohledu nad postupem dozorového státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Semilech ve věci sp.zn. ZN 1917/2005, týkající se trestního oznámení Města Lomnice nad Popelkou o podezření z trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku podle § 255a odst. 1 trestního zákona, kterého se měli dopustit ing. František Novotný a Vladimír Mastník při realizaci investiční akce „Dostavba tělocvičny a rekonstrukce Základní školy T. G. Masaryka v Lomnici nad Popelkou“. Krajské státní zastupitelství předmětným sdělením Město Lomnice nad Popelkou informuje, že v postupu policejního komisaře ani dozorového státního zástupce v uvedené věci nebylo shledáno závad ani pochybení a těmto orgánům, činným v trestním řízení, nezbylo než podnět Města Lomnice nad Popelkou jako nedůvodný odložit.

 

  

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 15. února 2007

 

  

Mgr. Josef Šimek                                                              Vladimír Mastník                         

   místostarosta                                                                        starosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: DOC
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz