Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení ze 7. schůze rady města (29.1.2007)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 05.02.2007 do 02.03.2007
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

U S N E S E N Í

 

ze 7. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 29. ledna 2007

 

 

 Rada města schvaluje                                                                                                   15 / 07 / R

 

a) Provozní řád domu s pečovatelskou službou, který vymezuje podrobnosti užívání předmětu nájmu v domě s pečovatelskou službou,

 a současně schvaluje

- dodatky ke všem nájemním smlouvám k bytům v domě s pečovatelskou službou č.p. 1188, ulice Obránců míru, Lomnice nad Popelkou, s účinností od 1.2.2007, dle návrhu předloženého Olgou Noskovou, ředitelkou organizační složky Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou.

  

b) úpravu sazby smluvního měsíčního nájemného za terasu k bytu č. 1, v domě č.p. 118, ulice K Urnovému háji, Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, nájemníkům Pavlovi Jirákovi a Martině Ježkové, z dosavadní částky 30,- Kč/m2, na 18,- Kč/m2 s účinností od 1. února 2007. Nájemné za terasu se započítává ½.

  

c) smlouvu o výpůjčce pozemků p.p.č. 2153/2 a p.p.č. 2198/1, oba k.ú. Lomnice nad Popelkou, mezi spoluvlastníky uvedených pozemků - Bedřichem Stolínem, bytem Lomnice nad Popelkou, Alešem Berdychem, Danielem Berdychem, Davidem Berdychem, Tomášem Berdychem, všichni bytem  Praha, a Městem Lomnice nad Popelkou, dle předloženého návrhu smlouvy o výpůjčce, s účinností ode dne podpisu předmětné smlouvy.

  

d) cenovou přílohu pro rok 2007 ke smlouvě o dílo č. S04F200596, v oblasti svozu a nakládání s komunálními odpady, uzavřené mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako objednatelem a společností .A.S.A., spol. s r. o., se sídlem Praha, jako zhotovitelem, na základě návrhu zhotovitele.

  

Rada města nesouhlasí                                                                                                 16 / 07 / R

 

- se zřízením sociálních lůžek v příspěvkové organizaci Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou v souladu se stanoviskem MUDr. Heleny Boháčové, ředitelky uvedené organizace.

 

Rada města souhlasí                                                                                                     17 / 07 / R

 

- se zapojením Města Lomnice nad Popelkou do pilotního programu regenerace a revitalizace městských památkových zón, dle návrhu, předloženého ing. arch. Liborem Sommerem, autorizovaným architektem, zpracovatelem Programu regenerace městské památkové zóny Lomnice nad Popelkou.

  

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                      18 / 07 / R

 

a) schválit darování majetku Města Lomnice nad Popelkou - inv.č. 2/98 Vodovod Skuhrov (včetně čerpací stanice) v pořizovací ceně 236.000,- Kč, který byl odpojen z veřejné vodovodní sítě v části města Rváčov a Skuhrov, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Ludmile Stránské a Jaroslavu Stránskému, oba bytem Lomnice nad Popelkou, a Jaromíru Stránskému, bytem Liberec.

  

b) schválit bezúplatný převod pozemků p.p.č. 3120/6 o výměře 165 m2, 3120/13 o výměře 213 m2, 3120/23 o výměře 1167 m2, 3120/24 o výměře 2027 m2, 3331 o výměře 2593 m2, 3333 o výměře 216 m2, 2279/1 o výměře 2507 m2 a podíl ½ vlastnictví pozemku p.p.č. 2273/6 o výměře 641 m2, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, pod komunikacemi, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha, do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

  

c) schválit bezúplatný převod pozemku st.p.č. 1374/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, o výměře 156 m2, pod budovou čp. 1373, která je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha, do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

  

d) schválit podání žádosti Ministerstvu zemědělství ČR, Pozemkovému úřadu Semily o přípravu a následnou realizaci jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Lomnice nad Popelkou, dle předloženého návrhu.

  

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 29. ledna 2007

 

 Mgr. Josef Šimek                                                              Vladimír Mastník                                                                 

    místostarosta                                                                        starosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: DOC
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz