Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Územní rozhodnutí o umístění stavby vodovodního přivaděče v Lomnici n.Pop.

Vložil: Bc. Petr Tomeš - Oddělení stavební úřad
Na úřední desce od 31.01.2007 do 20.02.2007
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 31.01.2007 do 16.02.2007

Městský úřad Lomnice nad Popelkou

stavební úřad

Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 

Sp.zn.: MULO 598/2006/ 1368 Tš Lomnice nad Popelkou, dne: 31. 1. 2007

Vyřizuje: Petr Tomeš

E-mail: Stavebni@mu-lomnice.cz

Telefon: 481 629 029

 

 

 

 

Navrhovatel:

Vodohospodářské sdružení Turnov, Ant. Dvořáka 287, 511 01 TURNOV 1 - v zastoupení: Ing. Jaroslav Vávra, Na Vápence 759/23, 468 22 ŽELEZNÝ BROD

 

Veřejná vyhláška

 

Územní rozhodnutí

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 117 odst. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") rozhodl dne 31. 1. 2007 ve věci návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby : vodovodní přivaděč na pozemcích: stavební parcely 2394, pozemkové parcely 2068/4, 2079/2, 2232/1 a 2371 v kat. území LOMNICE NAD POPELKOU, který podal Vodohospodářské sdružení Turnov, Ant. Dvořáka 287, 511 01 TURNOV 1 - v zastoupení: Ing. Jaroslav Vávra, Na Vápence 759/23, 468 22 ŽELEZNÝ BROD takto:

Podle § 39 stavebního zákona a § 4 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona vydává

územní rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu: vodovodní přivaděč na pozemcích: stavební parcely 2394, pozemkové parcely 2068/4, 2079/2, 2232/1 a 2371 v kat. území LOMNICE NAD POPELKOU.

Stavba bude obsahovat:

  • vodovodní potrubí PED 160 mm délky 425 m k propojení stávajícího přivaděče LTDN 150 do vodojemu Karlov I. tlakové pásmo s napojením na stávající vodovod před domem čp. 576 Lomnice nad Popelkou, odkud je trasa po veřejných komunikacích do prostoru vodojemu.

Pro umístění a projektovou přípravu se stanoví tyto podmínky:

  1. Stavba bude umístěna na pozemcích: stavební parcely 2394, pozemkové parcely 2068/4, 2079/2, 2232/1 a 2371 v kat. území LOMNICE NAD POPELKOU v souladu se situačním výkresem v měř. 1:1000, který byl podkladem pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Jedno vyhotovení obdrží navrhovatel po nabytí právní moci územního rozhodnutí. Jedno vyhotovení bude uloženo u stavebního úřadu MěstÚ Lomnice nad Popelkou.
  2. Vzájemné vzdálenosti potrubí od ostatních podzemních zařízení budou v souladu s ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení; toto bude řešeno v projektové dokumentaci předložené ke stavebnímu řízení.
  3. Projektová dokumentace předložená ke stavebnímu řízení bude zpracována v rozsahu platných právních předpisů.
  4. K projektu stavby budou přiloženy dokumenty schvalující materiály použité pro stavbu vodovodu pro styk s pitnou vodou.

 

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námitky nebyly vzneseny.

 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Vodohospodářské sdružení Turnov, Ant. Dvořáka 287, 511 01 TURNOV 1

Odůvodnění

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad obdržel dne 8. 11. 2006 návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

Dne 15.11.2006 bylo řízení přerušeno. Po odstranění nedostatků podání bylo v řízení pokračováno.

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad opatřením ze dne 28. 12. 2006 oznámil zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením dne: 30. 1. 2007 (úterý) konané v místě: na místě samém - před domem čp. 576 Lomnice nad Popelkou ( u prodejny stavebnin ). Námitky a připomínky účastníků řízení a stanoviska dotčených orgánů státní správy mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 34 stavebního zákona. V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky.

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 37 odst. 2 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky.

Během řízení bylo zjištěno, že umístěním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti účastníků řízení.

Bylo zjištěno, že návrh je v souladu s územně plánovací dokumentací a dalšími veřejnými zájmy.

Povolení zvláštního užívání místní komunikace pro umístění zařízení vydal MěstÚ Lomnice n.Pop. - silniční správní úřad dne 15.11.2006 pod čj. MULO 1412/2006.

Povolení zvláštního užívání silnice pro umístění zařízení vydal MěstÚ Semily - silniční správní úřad dne 7.12.2006 pod čj. OD/1500/2006.

Souhlas se stavbou v ochranném pásmu dráhy vydal Drážní úřad Praha dne 19.12.2006 zn. 10-0227/06/3522.

Souhlas se stavbou v ochranném pásmu vedení VN vydala ČEZ Distribuce a.s. dne 10.11.2006.

Umístění stavby je v souladu s platným územním plánem sídelního útvaru.

K umístění stavby se vyjádřily tyto dotčené orgány státní správy: MěstÚ Semily – odbor životního prostředí ( souhrnné stanovisko ze dne 15.11.2006 zn. ŽP/1317/06 ), Krajská hygienická stanice Libereckého kraje - územní pracoviště Semily ( stanovisko ze dne 28.11.2006 čj. 6137/46/06/215.6 ), Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Semily ( stanovisko ze dne 3011.2006 čj. HSLI-585/SM-PRE-2006 ), Policie ČR, dopravní inspektorát Semily ( vyjádření ze dne 27.11.2006 zn. ORSM-209-73/ČJ-07-2006 ), Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice ( stanovisko ze dne 22.11.2006 čj. 6437-ÚP/2006 ) a jejich stanoviska, která nejsou záporná ani protichůdná byla zkoordinována a zahrnuta, v rozsahu v jakém se týkají zájmů sledovaných v územním řízení, do podmínek územního rozhodnutí. V průběhu řízení nebyla jiná stanoviska, vyjádření nebo jiná opatření dotčenými orgány státní správy uplatněna.

Navrhovatel k návrhu na vydání územního rozhodnutí předložil vyjádření správců podzemních zařízení o existenci podzemních zařízení v prostoru navrženém pro umístění stavby (vedení telekomunikační sítě, plynovody, vodovody, kanalizace, elektrorozvody, veřejné osvětlení ) opatřených před zahájením územního řízení. V průběhu řízení nebyly ze strany správců podzemních zařízení, uplatněna jiná stanoviska, a proto stavební úřad předložená vyjádření o existenci podzemních zařízení posoudil jako připomínky a vzhledem k tomu, že umístěním stavby nejsou dotčena stávající podzemní zařízení nad rámec stanovený zákonem, podmínky k zajištění ochrany podzemních zařízení budou zahrnuty do stavebního povolení.

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti také dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení navrhovatele nebo jeho právního nástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat u Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, stavebního úřadu odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení. První den lhůty je následující po dni oznámení. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Liberec.

 

 

 

 

Petr Tomeš

vedoucí stavebního úřadu

 

 

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Lomnice nad Popelkou a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

Datum vyvěšení: .................... Datum sejmutí: ....................

 

.................... ....................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko: Razítko:

 

 

 

Dotčené orgány státní správy:

Drážní úřad, sekce stavební, Wilsonova 80, 121 06 PRAHA 2

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje,úz.odbor, nabř. Svatopluka Čecha 185, 513 01 SEMILY 1

Krajská hygienická stanice - územní pracoviště Semily, U stadionu 204, 513 01 SEMILY 1

Městský úřad - odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13 SEMILY

Městský úřad - silniční správní úřad, Husova 82, 513 13 SEMILY

Městský úřad - silniční správní úřad, Husovo nám. 6, 512 51 LOMNICE NAD POPELKOU

Policie ČR - DI, 513 01 SEMILY 1

Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého 1899, 530 59 PARDUBICE

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši Kč 1000,00 a byl uhrazen dne 12. 1. 2007.

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz