Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Upozornění na zánik některých vodoprávních povolení

Vložil: Bc. Petr Tomeš - Oddělení stavební úřad
Na úřední desce od 23.01.2007 do 17.07.2007
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 23.01.2007 do 30.06.2007

Městský úřad Semily, odbor životního prostředí  a Městský úřad Lomnice nad Popelkou jako vodoprávní úřady

UPOZORŇUJÍ

NA ZÁNIK PLATNOSTI NĚKTERÝCH VODOPRÁVNÍCH POVOLENÍ

ZE ZÁKONA O VODÁCH

Zákon č.20/2004 Sb., kterým se mění zákon č.254/2001 Sb., o vodách, stanovil článkem II. bod 2 zánik platnosti některých vodoprávních povolení.

Zánik platnosti se týká těch povolení, která nabyla právní moci do 31. prosince 2001, a to jen povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod, s výjimkou povolení k odběrům podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování domácností pitnou vodou,  a povolení k vypouštění odpadních vod.

Platnost těchto povolení zaniká nejpozději dnem 1. ledna 2008, pokud nezanikne uplynutím doby, na kterou byla udělena, je-li tato doba kratší.

Podrobnosti k získání nového povolení k nakládání s vodami, případně prodloužení platnosti původního povolení, je možno získat na příslušných vodoprávních úřadech (pověřené obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajský úřad).

Bližší informace možno získat na MěÚ Semily, odbor ŽP, ing.Hrubá (481629254)

mgr.Mazánek (481629256), MěÚ Lomnice nad Popelkou, stavební úřad  Petr Tomeš ( 481629029 )

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz