Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

USnesní o přerušení územního řízení - základnová stanice na domu čp. 1140 Lomnice n.Pop.

Vložil: Bc. Petr Tomeš - Oddělení stavební úřad
Na úřední desce od 23.01.2007 do 20.02.2007
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 23.01.2007 do 10.02.2007

Městský úřad Lomnice nad Popelkou

stavební úřad

Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 

Sp.zn.: MULO 397/2006/ 1080 Tš                                      Lomnice nad Popelkou, dne: 23. 1. 2007

Vyřizuje: Petr Tomeš

E-mail: Stavebni@mu-lomnice.cz

Telefon: 481 629 029

 

 

Navrhovatel:

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, 130 34 PRAHA 3 - v zastoupení: STAND BY s.r.o., Užocká 6/962, 100 00 PRAHA 10

 

Veřejná vyhláška

Usnesení

Dne 7. 8. 2006 podal navrhovatel Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, 130 34 PRAHA 3 - v zastoupení: STAND BY s.r.o., Užocká 6/962, 100 00 PRAHA 10 návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby : základnová stanice umístěna na střeše bytového domu čp. 1140 Lomnice nad Popelkou na pozemku: stavební parcela 1529 v kat. území LOMNICE NAD POPELKOU. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby.

Účastníci řízení Ing. Jaromír Houžvička, Jiřina Houžvičková , jako spoluvlastníci domu čp. 1140 Lomnice nad Popelkou, uplatnili dne 3.1.2007 námitky, které vyplývají z jejich vlastnických práv k této stavbě a které překračují rozsah rozhodovací pravomoci Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, stavebního úřadu i spolupůsobících orgánů státní správy. Uplatněnou námitkou nesouhlasí s umístěním předmětné stavby na domu čp. 1140 Lomnice nad Popelkou, protože se nejedná o běžné hospodaření s věcí, v jehož rozhodování postačí souhlas většiny vlastníků věci.

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 117 odst. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s ustanovením § 137 odst. 2 stavebního zákona odkazuje Ing. Jaromíra Houžvičku, Jiřina Houžvičkovou, jako účastníky územního řízení, s jejich námitkami k příslušnému soudu a řízení

přerušuje.

Důkaz o tom, že byl u soudu podán návrh na rozhodnutí ve sporné věci, předloží jmenovaní zdejšímu úřadu nejpozději do 30 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Nebude-li návrh v této lhůtě podán, může si Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad učinit úsudek o námitkách sám a ve věci rozhodnout.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, 130 34 PRAHA 3

Odůvodnění

Dne 7.8.2006 podal navrhovatel návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Opatřením ze dne 29.1.2006 Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad oznámil zahájení územního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy a nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením konaným dne 4.1.2007. Dne 3.1.2007 uplatnili námitku ing. Jaromír Houžvička a Jiřina Houžvičková a touto námitkou nesouhlasí s umístěním stavby na domu čp. 1140 Lomnice nad Popelkou, protože se nejedná o běžné hospodaření s věcí kdy postačí souhlas většiny vlastníků věci a z jejich strany nebyl souhlas s umístěním stavby udělen. Stavební úřad se pokusil ve smyslu § 137 odst. 1 stavebního zákona o dosažení dohody účastníků řízení o této námitce tak, že zástupce navrhovatele s namítajícími účastníky věc projedná a do 15.1.2007 předloží stavebnímu úřadu dohodu s namítajícími účastníky řízení o uplatněné námitce, v případě, že k dohodě o námitce dojde. V dohodnutém termínu navrhovatel nepředložil žádný doklad o tom, že k dohodě o uplatněné námitce došlo.

Jelikož se jedná o námitku občanskoprávního charakteru, o které nemůže stavební úřad rozhodovat a která, kdyby se zjistilo její oprávnění, by znemožnila uskutečnění navrhované stavby odkázal Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad namítající účastníky řízení na soud a řízení přerušil.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat u Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, stavebního úřadu odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení. První den lhůty je následující po dni oznámení. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Liberec. Odvolání nemá odkladný účinek.

V případě, že bude podán příslušnému soudu návrh na rozhodnutí o námitkách, zůstává rozhodnutí přerušeno do doby pravomocného rozhodnutí soudu. Po dobu přerušení řízení lhůty k vyřízení věci neběží.

 

 

 

 

 

 

Petr Tomeš

vedoucí stavebního úřadu

 

 

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Lomnice nad Popelkou a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

Datum vyvěšení: ....................                                          Datum sejmutí: ....................

 

.................... ....................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko: Razítko:

 

 

 

 

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz