Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 6. schůze rady města (16.1.2007)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 23.01.2007 do 02.02.2007
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

U S N E S E N Í

 

z 6. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 16. ledna 2007

 

  

Rada města schvaluje                                                                                                     7 / 07 / R

 

a) záměr prodeje pozemku p.p.č. 2188/11, o výměře 428 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura zahrada, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

  

b) záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 2165/14, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura zahrada, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

  

c) záměr prodeje pozemků p.p.č. 1329/2 o výměře 232 m2, p.p.č. 1329/4 o výměře 5 m2, p.p.č. 1329/5 o výměře  7 m2,  kultura les, p.p.č. 1333/3 o výměře 146 m2 a p.p.č. 1333/7 o výměře 65 m2, kultura ostatní plocha, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou – areál zahrádkářské kolonie Chocholka, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti manželů ing. Jiřího a Naděždy Klímových, bytem Lomnice nad Popelkou a manželů Petra a Libuše Pýchových, bytem Nová Paka.

  

d) úpravu plánu práce Rady města Lomnice nad Popelkou na rok 2007:

1. přeložení doby začátku 7. schůze rady města 29. 1. 2007 z plánovaných 17:00 hodin na 16:00 hodin,

2. zrušení schůze rady města v termínu 31. 1. 2007 s tím, že body programu této schůze budou projednány na 7. schůzi rady města 29. 1. 2007.

  

Rada města neschvaluje                                                                                                 8 / 07 / R

 

- záměr prodeje částí pozemků p.p.č. 2163/3 a p.p.č. 2165/14, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, do doby zhotovení příslušného geometrického plánu na oddělení částí uvedených pozemků na budoucí výstavbu objektů pro bydlení.

  

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města                                                                9 / 07 / R

 

- schválit prodej pozemku p.p.č. 2150/1, o výměře 464 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura trvalý travní porost, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, dle žádosti Jiřího Zajíce, bytem Lomnice nad Popelkou.

  

Rada města revokuje                                                                                                    10 / 07 / R

 

- usnesení rady města č. 54/06/R písm. g) část 7 ze dne 1. 6. 2006 ve smyslu změny výměry pronajaté části pozemku p.p.č. 381/1, k.ú. Lomnice nad Popelkou, pod kůlnou před domem čp. 721,  na základě žádosti nájemce, Václava Typlta, bytem Lomnice nad Popelkou. Ostatní text  předmětného usnesení zůstává beze změny. Nájemné v nové výši bude uhrazeno zpětně ke dni 1. 7. 2006.

Rada města současně schvaluje

1. záměr prodeje pozemků st.p.č. 1420, st.p.č. 2073 a st.p.č. 2137, k.ú. Lomnice nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou a zastavěny stavbami garáží. 

2. záměr prodeje části pozemku p.p.č. 381/1, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, pro výstavbu garáží.

  

Rada města souhlasí                                                                                                     11 / 07 / R

 

- s úpravou koupelny v bytě č. 2 v domě čp. 32, ulice Antala Staška, Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Evy Benešové, bytem tamtéž. Předmětnou úpravu si zajistí žadatelka na vlastní náklady.

  

Rada města bere na vědomí                                                                                         12 / 07 / R

 

- sdělení Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové sp. zn. 1 KZN 1617/2006-4 ze dne 8. 1. 2007 ve věci podnětu Města Lomnice nad Popelkou k výkonu dohledu nad postupem dozorového státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Semilech ve věci sp.zn. ZN 1917/2005, týkající se trestního oznámení Města Lomnice nad Popelkou o podezření z trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku podle § 255a odst. 1 trestního zákona, kterého se měli dopustit ing. František Novotný a Vladimír Mastník při realizaci investiční akce „Dostavba tělocvičny a rekonstrukce Základní školy T. G. Masaryka v Lomnici nad Popelkou“. Krajské státní zastupitelství předmětným sdělením Město Lomnice nad Popelkou informuje, že v postupu policejního komisaře ani dozorového státního zástupce v uvedené věci nebylo shledáno závad ani pochybení a těmto orgánům, činným v trestním řízení, nezbylo než podnět Města Lomnice nad Popelkou jako nedůvodný odložit.

  

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                      13 / 07 / R

 

- schválit rozpočet Města Lomnice nad Popelkou na rok 2007 dle návrhu, předloženého radou města.

Rada města ukládá                                                                                                       14 / 07 / R

 

- na základě návrhu rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2007

1. Mgr. Josefu Svobodovi, řediteli příspěvkové organizace Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou,

2. Mgr. Janu Drahoňovskému, řediteli příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou,

předložit v nejkratším možném termínu plán personálního zajištění činnosti uvedených příspěvkových organizací a mzdových a ostatních osobních nákladů (včetně zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění organizace) na zaměstnance a další osoby v rámci dohod o pracích, konaných mimo pracovní poměr, uvedených příspěvkových organizací.

  

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 16. ledna 2007

 

  

Mgr. Josef Šimek                                                              Vladimír Mastník                                                                

               místostarosta                                                                        starosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: DOC
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz