Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 5. schůze rady města (10.1.2007)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 19.01.2007 do 30.01.2007
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

 

U S N E S E N Í

 

z 5. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 10. ledna 2007

 

 

Rada města schvaluje                                                                                                     1 / 07 / R

 

a) záměr darování majetku Města Lomnice nad Popelkou - inv.č. 2/98 Vodovod Skuhrov (včetně čerpací stanice) v pořizovací ceně 236.000,- Kč, který byl odpojen z veřejné vodovodní sítě v části města Rváčov a Skuhrov, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

  

b) pronájem pozemků p.p.č. 1033/68, o výměře 2611 m2 a p.p.č. 1033/69  o výměře 2898 m2, vše kultura orná půda, k.ú. Lomnice nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, dále uvedeným nájemcům pro využití jako zahrádky (zahrádkářská kolonie Květná). Výše ročního nájemného 1,- Kč/m2, nájem se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, a to ke dni 1. října běžného roku. Účinnost ke dni 15. 1. 2007. Nájemci a odpovídající výměry jednotlivých pozemků dle geometrického plánu:

Nájemce                                                                            pozemek č.       výměra m2

1. Mikule František, bytem Lomnice nad Popelkou             1033/15                      283

2. Zákoutská Olga, bytem Lomnice nad Popelkou              1033/16                      265

3. Mizerová Jana, bytem Lomnice nad Popelkou                1033/18                      600

4. Tichá Květa, bytem Lomnice nad Popelkou                    1033/25                      223

5. Vaněčková Magda, bytem Lomnice nad Popelkou         1033/26                      414

6. Hyjánková Jitka, MUDr., bytem Lomnice nad Pop.        1033/27                      423

7. Zikmundová Helena, bytem Lomnice nad Popelkou        1033/28                      450

8. Kobrle Josef, bytem Lomnice nad Popelkou                   1033/34                      433

9. Bačina Ladislav, bytem Lomnice nad Popelkou               1033/35                      426

10. Havlová Květa, bytem Lomnice nad Popelkou              1033/36                      465

11. Kučerová Blanka, bytem Lomnice nad Popelkou          1033/43                        66

12. Pekárková Hana, bytem Lomnice nad Popelkou           1033/45                      123

13. Brožová Libuše, bytem Lomnice nad Popelkou             1033/47                      111

14. Pěnička Václav, bytem Lomnice nad Popelkou             1033/49                      104

  

c) záměr prodeje pozemků p.p.č. 2017/4, výměra 54 m2, kultura ostatní plocha, 2019/5, výměra 387 m2, kultura orná půda, 2019/6, výměra 357 m2, kultura trvalý travní porost, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Šárky Slejškové, bytem Praha.

  

d) záměr prodeje pozemků p.p.č.  371/4, o výměře 343 m2 , kultura zahrada  a p.p.č. 372/2, o výměře 235 m2, kultura ostatní plocha, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, se záměrem využití předmětných pozemků pro bydlení.

  

e) úpravu dopravního značení v ulici Josefa Jana Fučíka, v úseku mezi Husovým náměstím a křižovatkou s ulicí Pivovarská v Lomnici nad Popelkou, dle návrhu Vladimíra Mastníka, starosty, projednaného s odborem dopravy Městského úřadu Semily.

  

f) úpravu dopravního značení v ulici Palackého, vyznačením zákazu stání, v úseku od Školního náměstí směrem od centra města, dle návrhu Vladimíra Mastníka, starosty.

  

g) úpravu plánu práce Rady města Lomnice nad Popelkou na rok 2007, přeložení 6. schůze rady města z plánovaného termínu 17. 1. 2007 na 16. 1. 20007, od 16:00 hodin.

  

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                        2 / 07 / R

 

a) schválit prodej pozemku p.p.č. 710/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura orná půda, o výměře 628 m2, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Haně Hnykové, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 300,- Kč/m2.

  

b) schválit prodej části pozemku p.p.č. 534/2, kultura ostatní plocha,  k.ú. Lomnice nad Popelkou, výměra dle nového geometrického plánu – cca 200 m2, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům Milanu a Petře Jiroušovým, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 100,- Kč/m2. Vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemku zajistí kupující na vlastní náklady.

Rada města současně schvaluje

- vyměření nájemného zpětně za 3 roky za bezesmluvní užívání části předmětného pozemku p.p.č. 534/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, ohraničeného oplocením, o výměře dle nového geometrického plánu, ve výši 3,- Kč/m2 manželům Milanu a Petře Jiroušovým, bytem Lomnice nad Popelkou.

  

c) schválit prodej části pozemku p.p.č. 358, kultura trvalý travní porost, k.ú. Košov, výměra dle nového geometrického plánu – cca 2.600 m2, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Petře Moravcové, bytem Roztoky u Prahy, kupní cena 35,- Kč/m2. Vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemku zajistí kupující na vlastní náklady.

   

Rada města schvaluje                                                                                                     3 / 07 / R

 

- v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a Nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, úpravu platu vedoucím příspěvkových organizací a organizačních složek Města Lomnice nad Popelkou :

1. Mgr. Josefu Svobodovi, řediteli Kulturního a informačního střediska Města Lomnice nad Popelkou,

2. MUDr. Heleně Boháčové, ředitelce Léčebny dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou,

3. Mgr. Janu Drahoňovskému, řediteli Městského muzea a galerie Lomnice nad Popelkou,

4.  Jiřímu Šustrovi, řediteli Technických služeb Města Lomnice nad Popelkou,

5. Věře Bártové, ředitelce Domu dětí a mládeže „Sluníčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

6.  Zdeňce Mariášiové, ředitelce Mateřské školy „Lvíček“, Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

7. Daně Grofové, ředitelce Mateřské školy „Klubíčko“ se speciální třídou, Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

8.  Vlastě Kolové, ředitelce Mateřské školy „Dášenka“, Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

9. Mgr. Miroslavu Šulcovi, řediteli Základní školy T.G.Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

10. Lence Krausové, ředitelce Základní umělecké školy Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

11. Mgr. Libuši Mikešové, ředitelce Základní školy praktické a základní školy speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvkové organizace,

12. Olze Noskové, ředitelce Pečovatelské služby Města Lomnice nad Popelkou,

dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 1. 2007.

Rada města současně ukládá

- Vladimíru Mastníkovi, starostovi, připravit v nejkratší možné lhůtě návrh motivačního programu pro hodnocení a odměňování ředitelů příspěvkových organizací.

  

Rada města schvaluje                                                                                                     4 / 07 / R

 

- v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a Nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, mimořádnou odměnu Mgr. Miroslavu Šulcovi, řediteli příspěvkové organizace Základní škola T.G.Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily. Mimořádná odměna bude vyplacena s úhradou platu za měsíc prosinec 2006, z rozpočtových prostředků uvedené organizace.

 

 Rada města souhlasí                                                                                                       5 / 07 / R

 

a) s pokácením dřevin, rostoucích mimo les - 1 lípy, na pozemku p.p.č. 1748/1 (označené č. 1), 1 vrby, na pozemku p.p.č. 1739/7 (označené č. 2), 1 vrby, na pozemku p.p.č. 1754 (označené č. 4), vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě návrhu příspěvkové organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou. Práce spojené s odstraněním dřevin, kořenového systému, odvozem dřevní hmoty a s náhradní výsadbou zajistí na své náklady uvedená příspěvková organizace.

Rada města současně nesouhlasí

- s pokácením 1 ks vrby, na pozemku p.p.č. 1739/7 (označené č.3), k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, dle návrhu uvedené příspěvkové organizace.

  

b) s pokácením dřevin, rostoucích mimo les - keřového porostu na pozemku p.p.č. 2163/3, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě společné žádosti Naděždy Zamastilové, Evy a Milana Pěničkových, Věry a Zdeňka Trejbalových a Jany a Jiřího Šádkových, bytem Lomnice nad Popelkou. Práce spojené s odstraněním dřevin, kořenových systémů a odvozem dřevní hmoty zajistí na své náklady příspěvková organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou. Případnou náhradní výsadbu zajistí na své náklady Jana Šádková.

  

c) s pokácením dřeviny, rostoucí mimo les - 1 břízy, na pozemku p.p.č. 3181/3, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Marie Kynčlové, bytem Lomnice nad Popelkou. Práce spojené s odstraněním dřeviny, kořenového systému a odvozem dřevní hmoty zajistí na své náklady Jaroslav Zuzánek, bytem Lomnice nad Popelkou.

  

d) v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s tím, aby část příspěvku Města Lomnice nad Popelkou, poskytnutého příspěvkové organizaci Technické služby Města Lomnice nad Popelkou v roce 2006 ve výši 489 tis. Kč, byla použita v roce 2007, dle žádosti uvedené příspěvkové organizace.

  

e) v souladu s § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s použitím znaku Města Lomnice nad Popelkou Deníky Bohemia – společností VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., divize Sever, odštěpný závod Ústí nad Labem, k prezentaci slavnostního vyhlášení ankety „Sportovec roku 2006“, které proběhne v Tylově divadle v Lomnici nad Popelku dne 30. 1. 2007.

 

Rada města ukládá                                                                                                         6 / 07 / R

 

- Vladimíru Mastníkovi, starostovi, podat v nejkratším možném termínu žádost odboru dopravy Městského úřadu Semily, jako příslušnému správnímu orgánu, o vyjádření k žádosti Richarda Kmínka, Josefa Kmínka, Jitky Kmínkové, Jarmily Maškové, Jarmily Suchardové, Stanislava Suchardy, Karla Kramáře, Libora Tauchmana, Romana Beneše, Jiřího Martínka, Zdeňka Trejbala, Zdeňka Rydvala, všichni bytem Lomnice nad Popelkou a Vlastimila Budiny, bytem Stružinec, ze dne 6. 11. 2006, o opětovné zprůjezdnění Jeronýmovy ulice ve směru od Husova náměstí, kterou rada města vzala na vědomí svým usnesením č. 1.8/06/R písm. f) dne 15. 11. 2006.

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 10. l. 2007 

 

  

Mgr. Josef Šimek                                                              Vladimír Mastník                                                                

               místostarosta                                                                        starosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: DOC
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz