Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Veřejnoprávní smlouva s Obcí Bradlecká Lhota o výkonu přenesené působnosti na úseku působnosti komise k projednávání přestupků

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 17.01.2007 do 08.02.2007
Typ dokumentu: Jiný dokument

VEŘEJNOPRÁVNÍ  SMLOUVA

 

o výkonu přenesené působnosti

na úseku působnosti komise k projednávání přestupků

podle § 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 

(č.ev.sml.Města Lomnice nad Popelkou: 102.1 – 4/07)

 

Na základě usnesení Rady města Lomnice nad Popelkou č. 1.9/06/R písm. j) ze dne 15.11.2006 a usnesení Zastupitelstva obce Bradlecká Lhota č. 8 ze dne 5. 12. 2006, uzavírají níže uvedené smluvní strany podle § 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto veřejnoprávní smlouvu: 

 

Čl. I.

Smluvní strany

 Město Lomnice nad Popelkou

zastoupené panem Vladimírem Mastníkem, starostou,

IČO 00275905,

se sídlem Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou,

příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Semily

 

a

 Obec Bradlecká Lhota

zastoupená paní Drahuší Hercíkovou, starostkou 

IČO 00275620,

se sídlem Bradlecká Lhota č.p. 74,

příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Semily

  

Čl. I.

Předmět smlouvy

 

V souladu s § 63 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány Města Lomnice nad Popelkou namísto orgánů Obce Bradlecká Lhota vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu Obce Bradlecká Lhota v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány Města Lomnice nad Popelkou při výkonu přenesené působnosti v rozsahu vymezeném v článku II. této smlouvy místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu Obce Bradlecká Lhota.

 

Čl. II.

Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

 

1. Komise k projednávání přestupků Města Lomnice nad Popelkou, zřízená podle §53 odst.3 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, bude vykonávat ve správním obvodu Obce Bradlecká Lhota jako místně příslušný správní orgán přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném orgánům každé obce § 53 odst.1 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti dle dalších právních předpisů, které upravují řízení o přestupcích.

 

2. Správní poplatky a náklady řízení, předepsané a vybrané orgánem Města Lomnice nad Popelkou, uvedeným v odst.1 tohoto článku, při plnění předmětu této smlouvy jsou příjmem Města Lomnice nad Popelkou.

 

3. Výnos pokut uložených orgánem Města Lomnice nad Popelkou, uvedeným v odst.1 tohoto článku, při plnění předmětu této smlouvy jsou příjmem Města Lomnice nad Popelkou.

 

Čl.III.

Úhrada nákladů

 

1. Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu uhradí Obec Bradlecká Lhota Městu Lomnice nad Popelkou náklady spojené s jedním správním řízením, a to ve výši 500,- Kč (slovy pět set korun) za každý oznámený přestupkový případ. Tyto náklady bude Město Lomnice nad Popelkou fakturovat Obci Bradlecká Lhota, a to vždy za každé uplynulé kalendářní pololetí do konce měsíce následujícího po tomto pololetí, na základě výkazu došlých oznámení o přestupku.

 

2. Obec Bradlecká Lhota v případě potřeby poskytne k výkonu předmětu smlouvy ve správním obvodu Obce Bradlecká Lhota Městu Lomnice nad Popelkou formou výpůjčky prostory, movité věci, písemnosti a jiné podklady na dobu a v rozsahu nezbytně potřebné k výkonu činností podle čl. II této smlouvy.

 

Čl.IV.

Společná ustanovení

 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2008.

 

2. Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu Libereckého kraje ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.

 

3. Po dobu platnosti této smlouvy zajistí smluvní strany zveřejnění informace o uzavření této smlouvy a jejím předmětu na úředních deskách svých obecních, resp. městských úřadů.

 

4. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, přičemž dva stejnopisy obdrží Město Lomnice nad Popelkou, dva stejnopisy obdrží Obec Bradlecká Lhota a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Libereckého kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy.

 

5. Přílohou k této smlouvě jsou příslušná usnesení Rady města Lomnice nad Popelkou,  Zastupitelstva obce Bradlecká Lhota a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

 

6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 2. 2. 2007, případně dnem nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy, podle toho, které datum nastane déle.

  

V Lomnici nad Popelkou dne 16. 1. 2006                        V Bradlecké Lhotě dne 16. 1. 2006

  

Město Lomnice nad Popelkou                                     Obec Bradlecká Lhota


Dokument k otevření či stažení ve formátu: DOC
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz