Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 58.schůze rady města (20.1.2005)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 21.01.2005 do 05.02.2005
Typ dokumentu: Usnesení Rady města
Značka: RM 58 U

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 58. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 20. ledna 2005

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                        5 / 05 / R

 

- vzít na vědomí skutečnost, že společnost NIV s.r.o., se sídlem Sokolov,                      které Město Lomnice nad Popelkou usnesením zastupitelstva města č. 30/04/Z dne 21. 10.2004 schválilo prodej pozemků v lokalitě v ulici 5.května v Lomnici                       nad Popelkou, nabízené za účelem výstavby obchodního zařízení - diskontní obchodní jednotky (pozemky p.p.č.442/1 o výměře 1732 m2, p.p.č.442/2 o výměře                305 m2, p.p.č.442/4 o výměře 1843 m2, p.p.č.442/5 o výměře 2553 m2, p.p.č.442/9 o výměře 221 m2, vše kultura trvalý travní porost a p.p.č.442/7 o výměře 637 m2, kultura orná půda, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou) neprojevila, přes opakované výzvy, zájem o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě k předmětným pozemkům, zrušit usnesení zastupitelstva města č. 30/04/Z dne 21. 10.2004 a schválit nový záměr prodeje uvedených pozemků.

 

Rada města vydává                                                                                                         6 / 05 / R

 

- v souladu s § 102 odst.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 33 odst.3 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nařízení Města Lomnice nad Popelkou č.1/2005, o zrušení nařízení Města Lomnice nad Popelkou č.2/2004, o stavební uzávěře v lokalitě autobusového nádraží.

 

Rada města souhlasí                                                                                                   7 / 05 / R

 

- v souladu s § 34a odst.3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a čl.2, odst.2 obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č.21/2000, o symbolech města, s použitím znaku Města Lomnice nad Popelkou společností Jiří Směšný - SPRINT made in publicity, se sídlem Olomouc, na sérii pohlednic vydaných pro Liberecký kraj v roce 2005.

 

 

Usnesení byla přijata jednomyslně.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 20. ledna 2005

 

 

 

    Josef Kysela v. r.                                                             Jaroslava Hynková v. r.

               místostarosta                                                                          starostka

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz