Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města
Odbor vnitřní správy
Je složen z útvarů:
a) podatelna městského úřadu
b) spisová služba městského úřadu
c) evidence a výběr místních poplatků
d) matrika
e) oddělení sociální péče
f) agenda komise k projednávání přestupků


Je řízen vedoucím odboru a vykonává tyto činnosti :

A) Úsek samosprávy :
a) spisová služba, podatelna městského úřadu
b) vedení ústřední spisovny Města Lomnice nad Popelkou a skartační agendy
c) názvy ulic a čtvrtí, číslování domů a objektů
d) agenda v oblasti kultury – evidence příležitostných kulturních a společenských akcí
e) pokladní činnost, včetně centrální výdajové pokladny
f) posudková činnost
g) zajišťování podkladů pro vydávání souhlasu Města Lomnice nad Popelkou jako vlastníka nemovitostí (pozemků, staveb místních komunikací a zpevněných ploch) veřejného prostranství, k užívání těchto nemovitostí pro umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trva1ého parkovacího místa a užívání těchto nemovitostí pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl,
h) správa úřední desky
i) obsluha telefonní ústředny
j) obsluha městského rozhlasu

B) Úsek přenesené působnosti státní správy :
a) komplexní výkon matriční agendy
b) evidence obyvatel, státní občanství, příprava voleb, sčítání lidu a referend, vojenská služba
c) přestupkové řízení
d) předběžná ochrana pokojného stavu podle §5 občanského zákoníku
e) státní správa na úseku loterií, tombol a výherních hracích přístrojů dle zákona č.202/1990 Sb.
f) agenda místních poplatků dle příslušné obecně závazné vyhlášky města
g) úkoly v oblasti civilní ochrany a obrany
h) ztráty a nálezy
i) vidimace a legalizace
j) občanské průkazy a cestovní doklady
k) pokladní činnost, výkaznictví a statistika v činnostech přenesené působnosti odboru
l) vydávání ověřených výstupů z informačního systému veřejné správy (CZECHPOINT)


Formuláře odboru vnitřní správy

 • Jubilea SPOZ
 • Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí pro stavby a jejich změny, pro které bylo vydáno stavební povolení do 31.12.2006
 • Návrh na změnu územního plánu
 • Oznámení uspořádání akce (k místnímu poplatku ze vstupného)
 • Přiznání k místnímu poplatku z ubytovací kapacity
 • Přiznání k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství
 • Přiznání k místnímu poplatku ze psů
 • Vyúčtování místního poplatku z ubytovací kapacity
 • Vyúčtování místního poplatku ze vstupného
 • Žádost o byt v domě s pečovatelskou službou
 • Žádost o povolení k nakládání s vodami a ke zřízení vodního díla
 • Žádost o povolení výjimky z vyhl.č. 137/1998 Sb.
 • Žádost o vyjádření k existenci stavby
 • Pracovníci odboru vnitřní správy

  Jméno pracovní zařazení míst.telefon mobil
  Město Lomnice nad Popelkou - podatelna: tel. 481 629 020, e-mail podatelna@mu-lomnice.cz

  Oddělení sociální péče - činnosti

  Oddělení stavebního úřadu - činnosti

  Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz