Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města
Odbor majetku a rozvoje města
Je složen z útvarů:
a) správa movitého i nemovitého majetku města včetně bytového fondu
b) majetkoprávní vztahy
c) oddělení výstavby
d) rozvoj města
e) životní prostředí

Je řízen vedoucím odboru a vykonává tyto činnosti :

A) Úsek samosprávy :
a) správa majetku Města Lomnice nad Popelkou s výjimkou majetku, ve správě jiných právnických subjektů, vymezeného právními dokumenty
b) správa bytového fondu Města Lomnice nad Popelkou
c) majetkoprávní agenda – řízení majetkoprávních vztahů
d) evidence majetku Města Lomnice nad Popelkou a jím zřízených organizací, zajištění inventarizací tohoto majetku
e) evidence žadatelů o byty
f) zajištění operátů o nemovitostech v katastrálních územích města Lomnice nad Popelkou
g) pojištění majetku a činnosti Města Lomnice nad Popelkou
h) sklad Města Lomnice nad Popelkou (kromě skladu kancelářských potřeb)
i) příprava podkladů pro modernizaci bytového fondu
j) činnost v oblasti památkové péče
k) činnost při rozvoji města
l) tvorba strategických plánů a dokumentů města, s výjimkou dokumentů svěřených jiným odborům městského úřadu
m) spolupráce ve svazcích a sdruženích měst a obcí
n) vyhledávání a příprava podkladů pro zapojování města do rozvojových programů regionálních orgánů, ministerstev, Evropské unie, komerční sféry a nestátních neziskových organizací
o) ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana přírody a krajiny, ovzduší na úseku samostatné působnosti města
p) odpadové hospodářství města jako původce odpadů
q) administrativní práce pro komise, působící v oblasti činnosti odboru

B) Úsek přenesené působnosti státní správy :
a) státní správa na úseku ochrany zemědělského půdního fondu
b) státní správa na úseku ochrany přírody a krajiny
c) státní správa na úseku ochrany ovzduší
d) státní správa na úseku odpadového hospodářství
e) státní správa v oblasti rybářství
f) evidence samostatně hospodařících rolníků
g) státní správa v ostatních oblastech životního prostředí

Formuláře odboru majetku a rozvoje města

 • Kácení dřevin mimo les - informace pro žadatele
 • Kácení dřevin mimo les - oznámení - havarijní kácení
 • Kácení dřevin mimo les - žádost o povolení
 • Smlouva o právu stavebníka provést stavbu
 • Žádost o byt
 • Žádost o povolení k připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci
 • Žádost o povolení k uzavírce a objížďce místní komunikace
 • Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace - provádění stavebních prací
 • Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace - umístění inženýrských sítí
 • Žádost o prodej - pronájem nemovitosti
 • Žádost o vydání rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
 • Pracovníci odboru majetku a rozvoje města

  Jméno pracovní zařazení míst.telefon mobil
  Město Lomnice nad Popelkou - podatelna: tel. 481 629 020, e-mail podatelna@mu-lomnice.cz

  Oddělení výstavby - činnosti

  Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz