Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města
Finanční a plánovací odbor
Je složen z útvarů:
a) rozpočet města
b) ekonomický útvar
c) účetnictví
d) mzdová účtárna
e) finanční kontrola
f) vymáhání pohledávek


Je řízen vedoucím odboru, působí pouze v oblasti samosprávy a vykonává tyto činnosti :

A) Úsek samosprávy :
a) rozpočet města – návrh, sestavení, zpracování předkontace, harmonizace se skutečným čerpáním, úpravy a změny během roku, kontrola rozpočtu, dodržování rozpočtových pravidel, předpisů a rozpočtové kázně, tvorba a aktualizace rozpočtového výhledu
b) účetnictví města – předkontace dokladů, sestavení dle bankovních výpisů, tvorba sestav, uzávěrky, kontrola, předávání výstupů oprávněným osobám
c) analytika majetkových a fondových účtů
d) rozbory hospodaření, návrh a kontrola opatření pro zvýšení efektivity hospodaření, rozbor zadluženosti města
e) úvěry – výběrová řízení, splátkové kalendáře, úroky
f) termínované vklady
g) metodická a kontrolní práce - hospodářské dispozice a oběh účetních dokladů
h) výpočet dluhové služby
i) kniha pohledávek, které nejsou vedeny na jiných odborech, jejich vymáhání
j) kniha došlých a vydaných faktur, evidence poukazů, vyhotovování příkazů k úhradě a dokladů k výplatám v hotovosti
k) styk s peněžními a bankovními ústavy – platební a zaúčtovací, dispoziční oprávnění, podpisové vzory
l) styk s poštou – zúčtovací komplexně, platební s výjimkou agend vedených jinými odbory
m) příjmová pokladna sloužící k vybírání poplatků a plateb jinde nevyměřovaných.
n) finanční vypořádání hospodaření města, čerpání účelových prostředků a jejich vyúčtování
o) zpracování mezd včetně veškeré související agendy, odvodů, daní, srážek a náhrad, mzdových a evidenčních listů, výplatních listin
p) příspěvkové organizace – poskytování příspěvků, dotací z jiných rozpočtů včetně jejich finančního vypořádání, kontrola výkazů organizací a jejich předání oprávněným osobám, vyúčtování hospodaření, kontrola jejich rozpočtů, metodická činnost, návrhy na řešení zisků či ztrát
q) účtování o příjmových a výdajových pokladnách města, uzavírání hmotných odpovědností na prostředky svěřené k vyúčtování, zálohy na drobné výdaje organizačním složkám
r) hospodaření se sociálním fondem a jeho rozpočtem, dohody o půjčkách zaměstnancům, příspěvky na stravování, rekreace a další použití fondu
s) hospodaření s fondem rezerv a rozvoje, fondem rozvoje bydlení, účtem cizích prostředků a dalšími fondovými účty
t) likvidace cestovních příkazů, evidence objednávek, fakturace
u) sklad kancelářských potřeb vč. jejich nákupu, evidence bloků, stvrzenek a příjmových dokladů.
v) vyúčtování neinvestičních nákladů za žáky z cizích obcí navštěvujících školy města
w) vymáhání pohledávek Města Lomnice nad Popelkou
x) archivace materiálů a dokladů plánovacího a finančního odboru.
y) administrativní práce pro finanční výbor
z) evidence objednávek Města Lomnice nad Popelkou
aa) zúčtovací a platební styk při odběru energií pro potřeby Města Lomnice nad Popelkou a jeho zařízení

B) Úsek přenesené působnosti státní správy :
a) výkon rozhodnutí a vymáhání pohledávek v oblasti přenesené působnosti MěÚ

Rozpočet Města Lomnice nad Popelkou

Formuláře finančního a plánovacího odboru

 • Žádost o dotaci z rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou
 • Příjmový účet Města Lomnice nad Popelkou

  číslo účtu 19-2422581/0100, vedený u Komerční banky, a.s. Semily

  pro příjmy zasílané Městu převodem, složením hotovosti nebo i složenkou pouze za předpokladu, že bude uveden správný variabilní symbol pro identifikaci platby. Variabilní symbol je možno zjistit i telefonicky na finančním odboru - tel. 481 629 027 nebo 032.

  Pracovníci finančního a plánovacího odboru

  Jméno pracovní zařazení míst.telefon mobil
  Město Lomnice nad Popelkou - podatelna: tel. 481 629 020, e-mail podatelna@mu-lomnice.cz
  Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz