Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města
Vedení města
A. Starosta

1) V čele městského úřadu je starosta, který zastupuje město navenek, je volen do funkce zastupitelstvem města, a jemu odpovídá za výkon své funkce.

2) Starosta plní úkoly, stanovené právními předpisy, usnesením zastupitelstva města, rady města, orgány dozoru nad činností města a městského úřadu a další úkoly, spojené s činností města a městského úřadu.

3) Starosta dále plní další úkoly, zejména :

 1. připravuje, svolává a zpravidla řídí jednání zastupitelstva města a rady města,
 2. může svolávat a řídit jednání výborů zastupitelstva města a komisí rady města v době, není-li jmenován jejich předseda a není-li určen zástupce předsedy (bez práva hlasování), spolupracuje s předsedy orgánů zastupitelstva města, rady města a zvláštních orgánů města,
 3. koordinuje činnost místostarosty a tajemníka městského úřadu

4) Starosta dále zajišťuje a koordinuje činnost v oblastech :

 1. požární ochrany a civilní obrany a  při plnění úkolů obrany a ochrany v době mimořádných událostí,
 2. zdravotnictví a sociálních věcí,
 3. tělovýchovy a sportu,
 4. kultury,
 5. propagace a zviditelnění města, popř.zahraničních vztahů,
 6. spolupráce města s dalšími právnickými osobami, občanskými sdruženími, spolky, kluby a zájmovými organizacemi, působícími na území města,
 7. spolupráce města s dalšími právnickými osobami, občanskými sdruženími, spolky, kluby a zájmovými organizacemi regionální a nadregionální působnosti.
B. Místostarosta

1) Zastupitelstvo města zvolilo jednoho místostarostu.

2) Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti a je ze své činnosti odpovědný starostovi, zastupitelstvu města a radě města za úkoly, kterými byl pověřen.

3) Místostarosta zabezpečuje zejména úkoly v oblastech: 

 1. místního pořádku, spolupráce s Policií ČR a jinýmibezpečnostními složkami,
 2. správy, údržby a provozování zařízení technické infrastruktury k uspokojování potřeb občanů; je oprávněn usměrňovat v mezích závazných právních předpisů příspěvkové organizace zřízené zastupitelstvem města v oblasti technických služeb, správy budov, místních komunikací, veřejných prostranství a jiných nemovitostí města,
 3. dopravní obslužnosti,
 4. ochrany zemědělského půdního fondu, přírody a krajiny, ovzduší a vod, zeleně,
 5. odpadového hospodářství,
 6. vodního hospodářství,
 7. lesního hospodářství,
 8. činnosti v okrajových částech města – Hoření Lomnice a v osadách Černá, Dráčov, Chlum, Košov, Morcinov, Nové Dvory, Ploužnice, Rváčov, Skuhrov, Tikov a Želechy,
 9. zabezpečení plnění dalších operativních úkolů v oblasti samosprávy, kterými byl pověřen na jednání zastupitelstva města, rady města nebo starostou města,
 10. výchovy a vzdělávání,
 11. cestovního ruchu.
C. Tajemník městského úřadu

1) Tajemník je zaměstnancem města zařazeným do městského úřadu.

2) Je nadřízen všem zaměstnancům, zařazeným do městského úřadu a plní úkoly jejich zaměstnavatele podle zvláštních předpisů pracovněprávních, mzdových, z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci města, zařazenými do městského úřadu.

3) Tajemník městského úřadu je za činnost městského úřadu odpovědný starostovi.

4) Plní podle pokynů starosty prostřednictvím zaměstnanců usnesení zastupitelstva města, rady města a další úkoly vyplývající z jeho pracovní náplně.

5) Zajišťuje úkoly v samostatné i přenesené působnosti města vyplývající ze zákona o obcích a dalších zvláštních zákonů a dále pak zejména:

 • v součinnosti se starostou, místostarostou a vedoucími odborů řeší kompetenční spory mezi odbory při zabezpečování úkolů úřadu,
 • je oprávněn v rámci řízení městského úřadu vydávat podle potřeby, směrnice, vnitřní předpisy, pokyny a příkazy k zajištění řádného chodu organizace, není-li tato pravomoc právními předpisy vyhrazena jiným osobám či orgánům,
 • dbá o účelnou organizaci práce úřadu, plynulý chod jeho činnosti,
 • odpovídá za celkovou personální situaci, sleduje odbornou úroveň zaměstnanců, zařazených do městského úřadu a projednává s nimi způsob zvyšování kvalifikace,
 • stanovuje plat ostatním zaměstnancům města, zařazeným do městského úřadu, může přiznat mimořádnou odměnu vedoucím odborů, na návrh vedoucího příslušného odboru dalším zaměstnancům města, zařazeným do příslušného odboru,
 • stanoví pracovní náplň pro vedoucí jednotlivých odborů a další zaměstnance města, zařazené do městského úřadu,
 • zodpovídá za vyřízení petic, stížností, oznámení a podnětů občanů v rámci působnosti městského úřadu, spolupracuje s předsedy příslušných výborů zastupitelstva města a komisí rady města, poskytuje  jim pomoc při plnění jejich úkolů,
 • spolupracuje s vedoucími právnických osob i organizačních složek, zřízených či založených městem a
 • koordinuje svou činnost s činností starosty a místostarosty.

Kontakty vedení města

Jméno pracovní zařazení míst.telefon mobil
Vedení města
Město Lomnice nad Popelkou - podatelna: tel. 481 629 020, e-mail podatelna@mu-lomnice.cz

Oddělení kancelář starosty

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz