Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města
Městský úřad

Provozní doba pro veřejnost
Pondělí 	8,00 – 11,30 	12,30 - 17,00 hodin
Úterý 		8,00 – 11,30 	12,30 - 13,30 hodin
Středa 		8,00 – 11,30	12,30 - 17,00 hodin
Čtvrtek 	8,00 – 11,30 	12,30 - 13,30 hodin
Pátek 		8,00 – 11,30	12,30 - 13,30 hodin

ORGANIZAČNÍ ROZDĚLENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU LOMNICE NAD POPELKOU

Je dáno Organizační řádem Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

Organizační řád (dále jen „OŘ“) Městského úřadu Lomnice nad Popelkou (dále jen „městského úřadu“) je základním vnitřním předpisem městského úřadu a vztahuje se na starostu, místostarostu, tajemníka městského úřadu a zaměstnance Města Lomnice nad Popelkou, zařazené do městského úřadu.

Organizační řád stanoví organizační strukturu městského úřadu, zásady činnosti a řízení úřadu, dělbu práce mezi jeho složkami, vzájemné vztahy a rozsah pravomocí, povinnosti a odpovědnosti vedoucích pracovníků  i ostatních zaměstnanců městského úřadu.

Ustanovení organizačního řádu městského úřadu vychází z příslušných právních předpisů. Na organizační řád navazují všechny ostatní řídící akty městského úřadu, jejichž obsah a uplatnění nesmí být s organizačním řádem v rozporu.

Postavení a působnost úřadu

1) Základní postavení a působnost městského úřadu upravuje zákon o obcích a jde-li o působnost, též zvláštní zákony. Městský úřad je orgánem Města Lomnice nad Popelkou (dále jen „města“). Plní úkoly v oblasti samostatné a přenesené působnosti1). Jeho vztahy k ostatním orgánům obce upravuje zákon o obcích. V oblasti samostatné působnosti se odpovídá městský úřad zastupitelstvu města a radě města2). Ve věcech přenesené působnosti je podřízen Ministerstvu vnitra a Krajskému úřadu Libereckého kraje, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak3).

a) V oblasti samostatné působnosti:

1. plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města, 

2. podílí se na přípravě podkladů pro jednání zastupitelstva města a rady města,

3. pomáhá výborům zastupitelstva města a komisím rady města v jejich činnosti.

b) V oblasti přenesené působnosti vykonává státní správu4) s výjimkou věcí, které patří do působnosti zastupitelstva města, rady města a zvláštních orgánů města, případně komisí.

2) Městský úřad dále rozhoduje o poskytnutí informací žadateli podle zvláštního zákona.

3) Vztahy městského úřadu k zastupitelstvu města a radě města jsou upraveny zákonem o obcích.

4) Městský úřad po odborné stránce usměrňuje činnost organizací zřízených Městem Lomnice nad Popelkou a vykonává vzhledem k nim činnosti stanovené zákonem o obcích, popř.zvláštními zákony.

5) Městský úřad je pověřeným obecním úřadem ve smyslu § 61 odst.1 písm.b) a § 64 zákona o obcích a vykonává přenesenou působnost pro další obce a v rozsahu stanoveném zvláštními zákony.

1) § 35, § 61 až 66e a § 109 odst.3 zákona o obcích
2) § 84 odst.1 a § 102 odst.2 a 3 zákona o obcích
3) § 126 odst.1 zákona o obcích
4) § 61 odst.1 písm.a) zákona o obcích
Vnitřní členění městského úřadu a vnější vztahy

1) Městský úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu a zaměstnanci města zařazení do městského úřadu.

2) Celkový počet zaměstnanců města zařazených do městského úřadu stanovuje rada města. V současné době je schválen počet 22 zaměstnanců města.

3) Městský úřad se člení na odbory a na oddělení.

4) Jménem městského úřadu jedná starosta města, který stojí v čele úřadu, na základě zákona, zmocnění starosty a v rozsahu svěřené působnosti místostarosta, tajemník městského úřadu a vedoucí odborů. Ostatní pracovníci mohou jménem městského úřadu jednat jen na základě zmocnění.

5) Písemnosti, vyhotovené městským úřadem, jsou oprávněny podepisovat osoby v rozsahu stanoveném podpisovým řádem městského úřadu.

6) Oblast vnějších vztahů a styk s veřejností upravuje zákon o obcích, zvláštní zákony a tento organizační řád. Fyzické osoby, fyzické osoby oprávněné k podnikání, právnické osoby, orgány či složky státu a jiných územně samosprávných celků, mohou dle zákona o obcích a zvláštních zákonů podávat městskému úřadu návrhy, připomínky a podněty.

7) Zaměstnanci městského úřadu podání vyřizují převážně v pracovní době, předem nesjednaná jednání se vyřizují zejména ve stanovených úředních hodinách, tj.v kalendářní pondělí a středu od 8,00 do 11,30 hodin a od 12,30 do 17,00 hodin.

Provozní doba podatelny městského úřadu pro veřejnost je následující :
Pondělí  8,00 – 11,30 a 12,30 - 17,00 hodin
Úterý     8,00 – 11,30 a 12,30 - 13,30 hodin
Středa   8,00 – 11,30 a 12,30 - 17,00 hodin
Čtvrtek  8,00 – 11,30 a 12,30 - 13,30 hodin
Pátek    8,00 – 11,30 a 12,30 - 13,30 hodin

Organizace a řízení městského úřadu

1) Každý zaměstnanec má pouze jednoho bezprostředně nadřízeného vedoucího pracovníka, jímž je řízen a jemuž za svou činnost odpovídá. V případě nutné koordinace činnosti nebo stanovisek jednotlivých odborů je koordinátorem tajemník městského úřadu nebo jím pověřený zástupce.

2) Spory vzniklé mezi pracovníky v rámci jednotlivých oddělení řeší vedoucí daného oddělení, nedojde-li k dohodě, rozhoduje vedoucí daného odboru, spory mezi pracovníky nebo odděleními v rámci jednotlivých odborů řeší vedoucí daného odboru a nedojde-li k dohodě, rozhoduje tajemník městského úřadu. Spory vzniklé mezi jednotlivými odbory při zabezpečování pracovních úkolů řeší tajemník městského úřadu.

A. Starosta

1) V čele městského úřadu je starosta, který zastupuje město navenek, je volen do funkce zastupitelstvem města, a jemu odpovídá za výkon své funkce.

2) Starosta plní úkoly, stanovené právními předpisy, usnesením zastupitelstva města, rady města, orgány dozoru nad činností města a městského úřadu a další úkoly, spojené s činností města a městského úřadu.

3) Starosta dále plní další úkoly, zejména :

 1. připravuje, svolává a zpravidla řídí jednání zastupitelstva města a rady města,
 2. může svolávat a řídit jednání výborů zastupitelstva města a komisí rady města v době, není-li jmenován jejich předseda a není-li určen zástupce předsedy (bez práva hlasování), spolupracuje s předsedy orgánů zastupitelstva města, rady města a zvláštních orgánů města,
 3. koordinuje činnost místostarosty a tajemníka městského úřadu

4) Starosta dále zajišťuje a koordinuje činnost v oblastech :

 1. požární ochrany a civilní obrany a  při plnění úkolů obrany a ochrany v době mimořádných událostí,
 2. zdravotnictví a sociálních věcí,
 3. tělovýchovy a sportu,
 4. kultury,
 5. propagace a zviditelnění města, popř.zahraničních vztahů,
 6. spolupráce města s dalšími právnickými osobami, občanskými sdruženími, spolky, kluby a zájmovými organizacemi, působícími na území města,
 7. spolupráce města s dalšími právnickými osobami, občanskými sdruženími, spolky, kluby a zájmovými organizacemi regionální a nadregionální působnosti.
B. Místostarosta

1) Zastupitelstvo města zvolilo jednoho místostarostu.

2) Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti a je ze své činnosti odpovědný starostovi, zastupitelstvu města a radě města za úkoly, kterými byl pověřen.

3) Místostarosta zabezpečuje zejména úkoly v oblastech: 

 1. místního pořádku, spolupráce s Policií ČR a jinýmibezpečnostními složkami,
 2. správy, údržby a provozování zařízení technické infrastruktury k uspokojování potřeb občanů; je oprávněn usměrňovat v mezích závazných právních předpisů příspěvkové organizace zřízené zastupitelstvem města v oblasti technických služeb, správy budov, místních komunikací, veřejných prostranství a jiných nemovitostí města,
 3. dopravní obslužnosti,
 4. ochrany zemědělského půdního fondu, přírody a krajiny, ovzduší a vod, zeleně,
 5. odpadového hospodářství,
 6. vodního hospodářství,
 7. lesního hospodářství,
 8. činnosti v okrajových částech města – Hoření Lomnice a v osadách Černá, Dráčov, Chlum, Košov, Morcinov, Nové Dvory, Ploužnice, Rváčov, Skuhrov, Tikov a Želechy,
 9. zabezpečení plnění dalších operativních úkolů v oblasti samosprávy, kterými byl pověřen       na jednání zastupitelstva města, rady města nebo starostou města,
 10. výchovy a vzdělávání,
 11. cestovního ruchu.
C. Tajemník městského úřadu

1) Tajemník je zaměstnancem města zařazeným do městského úřadu.

2) Je nadřízen všem zaměstnancům, zařazeným do městského úřadu a plní úkoly jejich zaměstnavatele podle zvláštních předpisů pracovněprávních, mzdových, z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci města, zařazenými do městského úřadu.

3) Tajemník městského úřadu je za činnost městského úřadu odpovědný starostovi.

4) Plní podle pokynů starosty prostřednictvím zaměstnanců usnesení zastupitelstva města, rady města a další úkoly vyplývající z jeho pracovní náplně.

5) Zajišťuje úkoly v samostatné i přenesené působnosti města vyplývající ze zákona o obcích a dalších zvláštních zákonů a dále pak zejména:

 1. v součinnosti se starostou, místostarostou a vedoucími odborů řeší kompetenční spory mezi odbory při zabezpečování úkolů úřadu,
 2. je oprávněn v rámci řízení městského úřadu vydávat podle potřeby, směrnice, vnitřní předpisy, pokyny a příkazy k zajištění řádného chodu organizace, není-li tato pravomoc právními předpisy vyhrazena jiným osobám či orgánům,
 3. dbá o účelnou organizaci práce úřadu, plynulý chod jeho činnosti,
 4. odpovídá za celkovou personální situaci, sleduje odbornou úroveň zaměstnanců, zařazených do městského úřadu a projednává s nimi způsob zvyšování kvalifikace,
 5. stanovuje plat ostatním zaměstnancům města, zařazeným do městského úřadu, může přiznat mimořádnou odměnu vedoucím odborů, na návrh vedoucího příslušného odboru dalším zaměstnancům města, zařazeným do příslušného odboru,
 6. stanoví pracovní náplň pro vedoucí jednotlivých odborů a další zaměstnance města, zařazené do městského úřadu,
 7. zodpovídá za vyřízení petic, stížností, oznámení a podnětů občanů v rámci působnosti městského úřadu, spolupracuje s předsedy příslušných výborů zastupitelstva města a komisí rady města, poskytuje  jim pomoc při plnění jejich úkolů,
 8. spolupracuje s vedoucími právnických osob i organizačních složek, zřízených či založených městem a
 9. koordinuje svou činnost s činností starosty a místostarosty.
D. Vedoucí odborů

1) V čele každého odboru stojí vedoucí, který je do funkce jmenován a odvoláván na návrh tajemníka městského úřadu radou města.

2) Vedoucí odboru řídí činnost příslušného odboru a odpovídá za jejich celkovou činnost, přičemž má práva a povinnosti vyplývajících ze zvláštních zákonů, pracovněprávních předpisů a vnitřních předpisů městského úřadu, zejména:

 1. stanovuje v rozsahu činnosti odboru konkrétní úkoly svým podřízeným v rozsahu jejich pracovní náplně a přijímá opatření k jejich zajištění,
 2. vymezuje ve spolupráci s tajemníkem městského úřadu práva a povinnosti podřízených zaměstnanců v písemných pracovních náplních, kontroluje  a hodnotí jejich činnost,
 3. zajišťuje spolupráci s ostatními odbory, v případě potřeby vyžaduje při plnění úkolů úřadu pomoc příslušných odborů,
 4. vymezuje rozsah oprávnění svých podřízených k jednání jménem odboru v jednotlivých případech, v rozsahu působnosti odboru odborně usměrňuje činnost právnických osob založených nebo zřízených městem a organizačních složek města,
 5. dbá na hospodárnost při vynakládání finančních prostředků a při hospodaření s materiálně technickými prostředky,
 6. kontroluje výkon státní správy na svěřeném úseku v rozsahu přenesené působnosti,
 7. zajišťuje zpracování právních předpisů města a vnitřních předpisů městského úřadu v rámci činnosti odboru, odpovídá za jejich soulad se všemi právními předpisy a za jejich včasnou aktualizaci,
 8. zodpovídá za vyřízení petic, stížností, oznámení a podnětů občanů v rámci působnosti odboru, spolupracuje s předsedy příslušných výborů zastupitelstva města a komisí rady města, poskytuje  jim pomoc při plnění jejich úkolů,
 9. zastupuje úřad navenek na svěřeném úseku působnosti v rozsahu tohoto organizačního řádu, popřípadě v rozsahu konkrétního pověření starostou nebo tajemníkem městského úřadu,
 10. předkládá tajemníkovi městského úřadu návrhy na uzavírání dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti a dohod o hmotné odpovědnosti na svém úseku,
 11. odpovídá za odborný rozvoj pracovníků svého odboru, navrhuje tajemníkovi městského úřadu podřízené k prokázání odborné způsobilosti k výkonu činnosti dle pracovní náplně,
 12. odpovídá za zastupitelnost jednotlivých pracovníků v rámci činnosti daného odboru,
 13. navrhuje tajemníkovi městského úřadu změny platů a vyplácení mimořádných odměn svých podřízených,
 14. odpovídá tajemníkovi městského úřadu v rozsahu stanoveném spisovým řádem a skartačním plánem městského úřadu za evidenci vyřizováni, ukládání a skartaci písemností, které byly odboru doručeny, nebo které vznikly činností odboru (u nich též odpovídá za věcnou správnost),
 15. spolupracuje při provádění kontrol a revizí a odpovídá za odstranění zjištěných závad,
 16. účastní se zasedání, porad a jiných jednání, pokud se týkají činnosti odboru,
 17. účastní se zasedání zastupitelstva města,
 18. předkládá orgánům města k projednání materiály týkající se působnosti odboru včetně svého stanoviska a návrhu řešení,
 19. zajišťuje a odpovídá za plnění usnesení a úkolů přijatých na zasedání rady města a zastupitelstva města podle pokynů tajemníka městského úřadu,
 20. zajišťuje plnění a odpovídá za dodržování vnitřních směrnic a ostatních opatření městského úřadu,
 21. podepisuje rozhodnutí vydaná městem a městským úřadem ve správním řízení, výjimkou rozhodnutí vydaných zvláštním orgánem nebo komisí města, a odpovídá za jejich věcnou správnost, není-li zvláštním zákonem, tímto organizačním řádem nebo podpisovým řádem stanoveno jinak,
 22. zajišťuje poskytování ochrany občanům podle § 5 občanského zákoníku v rámci působnosti odboru a
 23. zajišťuje a odpovídá za zadávání veřejných zakázek dle platného zákona, odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany v rámci odboru.

3) Vedoucí odboru po předchozím souhlasu tajemníka městského úřadu určuje svého zástupce a vymezuje rozsah zastupovaných činností s výjimkou kompetencí o nichž rozhoduje rada města. Zastupovaný vedoucí odboru a jeho zástupce jsou povinni se vzájemně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na řádný výkon funkce, zastupovaný si může vyhradit právo rozhodnutí o zvlášť důležitých otázkách.

4) V případě dočasného neobsazení funkce vedoucího daného odboru rozhoduje na návrh tajemníka městského úřadu rada města o pověření řízení jiným pracovníkem úřadu.

E. Vedoucí oddělení

1) V čele každého oddělení stojí vedoucí, kterého do funkce ustavuje tajemník městského úřadu.

2) Řídí a zodpovídá za činnost příslušného oddělení vedoucímu příslušného odboru, kterému je podřízen.

F. Zaměstnanci města

1) Zaměstnanci města, zařazení do městského úřadu, jsou s výjimkou tajemníka městského úřadu začleněni do odborů a oddělení.

2) Zaměstnanci jsou podřízeni tajemníkovi a bezprostředně příslušnému vedoucímu odboru, popřípadě vedoucímu oddělení.

3) Vykonávají svou činnost v souladu se zákony, ostatními právními předpisy, usneseními vlády, směrnicemi ústředních správních úřadů, návrhy opatření, popřípadě rozhodnutím Krajského úřadu Libereckého kraje učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti, jakož i tímto organizačním řádem, pracovním řádem, dalšími vnitřními předpisy městského úřadu a svou pracovní smlouvou.

4) Konkrétní pracovní povinnosti jsou jim stanoveny písemně v pracovní náplni, která je součástí pracovní smlouvy.

Vnitřní vztahy mezi odbory, odděleními, součinnost a zásady vzájemné spolupráce

1) Všechny odbory a oddělení jsou povinny v rozsahu své působnosti vzájemně spolupracovat a poskytovat si informace o úkolech, které plní, vydávat stanoviska a posudky potřebné pro ostatní odbory a oddělení, projednávat s nimi záležitosti týkající se úkolů spadajících do jejich kompetence a to bez zbytečných průtahů.

 

2) Případnou koordinaci různých stanovisek více odborů zabezpečuje tajemník městského úřadu. Spory vznikající na úrovni odborů při zabezpečování pracovních úkolů řeší vedoucí odborů, a to především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, je nutno předat tajemníkovi městského úřadu k rozhodnutí.

3) Spolupráce mezi odbory se uskutečňuje na úrovni tajemníka městského úřadu, vedoucích odborů a pracovníků jednotlivých odborů formou ústních dotazů, písemných stanovisek, pravidelných porad starosty s místostarostou, tajemníkem městského úřadu a vedoucími odborů, popřípadě oddělení, a závaznými příkazy starosty, místostarosty a tajemníka městského úřadu. Porady starosty, místostarosty a tajemníka městského úřadu s vedoucími odborů a oddělení se konají dle potřeby. Předmětem porad je kontrola plnění úkolů, vzájemné předávání informací, organizační, pracovně právní záležitosti a stanovení úkolů s určením odpovědnosti za jejich splnění. 
Ústní dotazy jsou vyřizovány bezodkladně, požadavky na písemná sdělení, dle závažnosti dotazovaných skutečností, jsou zpravidla vyřizovány ve lhůtě do jednoho týdne, u obtížnější problematiky vyžadující odborné posouzení ve lhůtě do 30-ti dnů.

4) Všechny odbory mezi sebou spolupracují zejména :

 1. při sestavování rozpočtu, provádění jeho rozpisu, hospodaření s ním, kontroly a sestavování závěrečného účtu,
 2. při plnění příjmové stránky rozpočtu,
 3. při včasném vyřizování úhrady faktur a jiných účetních dokladů v souladu s vnitřní směrnicí,
 4. při provádění inventarizace majetku města,
 5. při evidenci finančních dotací městu, ve věcech nakládání s majetkem města,
 6. při sestavování, evidenci a plnění smluv uzavřených městem nebo právnickými osobami, jejichž zakladatelem či zřizovatelem je město a organizačními složkami města, pokud tyto smlouvy zakládají, mění a ruší závazkové právní vztahy pro město,
 7. při řešení materiálně technického vybavení pracovišť,v otázkách péče o zaměstnance, bezpečnosti práce a požární ochrany,
 8. při přípravě zasedání rady města a zastupitelstva města a při kontrole plnění jejich usnesení,
 9. při zajišťování vedení spisové agendy v souladu s platným spisovým a skartačním řádem,
 10. při zajišťování informovanosti občanů prostřednictvím úřední desky, webových stránek městského úřadu, popř.města na internetu, místního tisku a jiným možným způsobem plošného informování,
 11. při snaze o maximální využití technického zařízení městského úřadu v souvislosti se zvyšováním efektivity práce a hospodárnosti činnosti a
 12. při organizaci voleb a sčítání lidu na území města, všechny odbory vzájemně spolupracují  při zajišťování úkolů souvisejících s přípravami obrany státu a při řešení mimořádných situací dle pokynů tajemníka městského úřadu.

5) Všechny odbory odpovídají zejména za:

 1. úplnost movitého a nemovitého majetku vedeného dle inventárních seznamů a odpovídají za hospodaření s tímto majetkem a jeho ochranu,
 2. hospodaření s finančními prostředky dle schváleného rozpočtu z hlediska dodržování zásad hospodárnosti, rozpočtové a finanční kázně,
 3. zpracování dílčích rozborů hospodaření na svěřeném úseku,
 4. kontrolní činnost ve svěřených oblastech působnosti, o závažných poznatcích z kontrolní činnosti informují přímého nadřízeného a
 5. organizaci a způsob vedení spisové agendy na daném odboru v souladu s platným spisovým a skartačním řádem a souvisejícími právními předpisy, dodržování zvláštních předpisů při práci s utajovanými skutečnostmi.

6) Činnost MěÚ je dále usměrňována těmito vnitřními předpisy:

 1. pracovní řád,
 2. spisový řád,
 3. skartační plán,
 4. podpisový řád,
 5. organizační směrnice pro zpracování a oběh účetních dokladů,
 6. směrnice města o hospodaření s majetkem města a jeho evidenci,
 7. evidence vydaných klíčů a razítek ,
 8. jednací řád zastupitelstva města,
 9. jednací řád rady města,
 10. statuty výborů zastupitelstva města a
 11. jednací řád komisí rady města.

ÚZEMNÍ VYMEZENÍ SPRÁVNÍHO OBVODU MĚSTSKÉHO ÚŘADU LOMNICE NAD POPELKOU PRO VÝKON JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI STÁTNÍ SPRÁVY

Vedení města

 • Starosta
 • Místostarosta
 • Tajemník

Oddělení starosty města

 • Sekretariát starosty
 • Správce IT sítě

Finanční a plánovací odbor

Odbor majetku a rozvoje města

Odbor vnitřní správy

Kontakty

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz