Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Kontrolní výbor

Zřízení výboru

Kontrolní výbor byl zřízen usnesením zastupitelstva Města Lomnice nad Popelkou  č. 125/00 ze dne 11.12. 2000 v souladu s  § 117, odst. 1 a 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Složení výboru
Předsedu výboru a jeho další členy volí a odvolává zastupitelstvo města na základě návrhů, které k projednání předkládá kterýkoli člen zastupitelstva města.
Předseda výboru jmenuje místopředsedu výboru, který zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti nebo nedosažitelnosti.
O členství ve výboru se může ucházet každý občan Lomnice nad Popelkou i občan České republiky, který nemá v obci trvalý pobyt a který dosáhl věku 18 let a projeví zájem pracovat ve výboru.
Počet členů výboru musí být vždy lichý a stanovuje ho zastupitelstvo města.
Členem nemůže být starosta, místostarosta, tajemník Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, ani osoba zabezpečující rozpočtové a účetní práce  na MěÚ.
Zastupitelstvo města jmenovalo 13.11. 2006, usnesením č. 1.4/06/Z písm. b) tyto členy kontrolního výboru:

  • Stanislav Zelinka, předseda výboru
  • Petr Havel
  • František Mihálik
  • Jarmila Mizerová
  • Marcela Pavelková
  • tajemník výboru: Gabriela Lešáková

Tajemník výboru
Tajemník výboru je do této funkce jmenován zastupitelstvem města na návrh tajemníka MěÚ.
Zabezpečuje činnost výboru po stránce organizační, technické a materiální, zajišťuje svolání jednání výboru po předchozím odsouhlasení předsedou, připravuje materiály pro jednání. Není členem výboru a zúčastňuje se jednání výboru s hlasem poradním. Zajišťuje pořízení zápisu a usnesení z jednání výboru.

Postavení a činnost výboru
Výbor je zřízen dle zákona o obcích jako iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva ve věcech patřících do samostatné působnosti města. Výbor plní úkoly z vlastní iniciativy a dále úkoly, kterými ho pověří zastupitelstvo, zejména:

  1. Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady města.
  2. Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti.

V naléhavých záležitostech může úkoly výboru ukládat také starosta, popřípadě rada města s následným dodatečným projednáním zastupitelstvem města v nejbližším možném termínu. Dále výbor po dohodě s výborem finančním provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce. O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje předmět kontroly, zjištěné nedostatky a návrhy na jejich odstranění. Zápis podepisuje kontrolor i kontrolovaný. Zápis s vyjádřením kontrolovaného se předloží zastupitelstvu.
Výbor se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Pro každé kalendářní pololetí je předsedou výboru zpracován plán práce, který je předložen starostovi a tajemníkovi MěÚ před započetím daného pololetí. Jednání výboru se účastní členové výboru, tajemník výboru a další osoby, přizvané výborem nebo zastupitelstvem města.
Výbor je oprávněn předkládat zastupitelstvu i jiným orgánům obce (rada města, finanční výbor, ostatní výbory či komise, starosta, městský úřad) svá stanoviska a návrhy k problémům, které jsou mu svěřeny. Úkoly může výbor ukládat pouze svým členům a tajemníkovi výboru.
Ke schválení usnesení výboru je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho členů.

Kontakt: tajemník výboru – Gabriela Lešáková, vedoucí oddělení sociální péče odboru vnitřní správy

Jméno pracovní zařazení míst.telefon mobil
Bc. Gabriela Lešáková vedoucí odd. sociální péče  3  481 629 022    

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz