Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Finanční výbor

Zřízení výboru
Finanční výbor byl zřízen usnesením zastupitelstva Města Lomnice nad Popelkou č. 125/00 ze dne 11.12. 2000 v souladu s  § 117, odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Složení výboru
Předsedu výboru a jeho další členy volí a odvolává zastupitelstvo města na základě návrhů, které k projednání předkládá kterýkoli člen zastupitelstva města.
O členství ve výboru se může ucházet každý občan Lomnice nad Popelkou i občan České republiky, který nemá v obci trvalý pobyt a který dosáhl věku 18 let a projeví zájem pracovat ve výboru.
Počet členů výboru musí být vždy lichý a stanovuje ho zastupitelstvo.
Členem nemůže být starosta, místostarosta, tajemník Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, ani osoba zabezpečující rozpočtové a účetní práce na MěÚ.
Zastupitelstvo města jmenovalo 13.11. 2006, usnesením č. 1.4/06/Z písm. a) tyto členy finančního výboru:

  • Ing. Bohumil Hercík, předseda výboru
  • Roman Dušta
  • Stanislav Dlouhý
  • Ing. Pavel Kučera
  • Ing. František Morávek
  • tajemnice výboru: Vlasta Zikešová

Tajemník výboru
Tajemník výboru je do této funkce jmenován zastupitelstvem města na návrh tajemníka MěÚ.
Zabezpečuje činnost výboru po stránce organizační, technické a materiální, zajišťuje svolání jednání výboru po předchozím odsouhlasení předsedou, připravuje materiály pro jednání. Není členem výboru a zúčastňuje se jednání výboru s hlasem poradním. Zajišťuje pořízení zápisu a usnesení z jednání výboru.

Postavení a činnost výboru
Výbor je zřízen dle zákona o obcích jako iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva ve věcech patřících do samostatné působnosti města. Jedná se o věci v oblasti hospodaření s finančními prostředky města a s městským majetkem.
Výbor plní zejména úkoly, kterými ho pověří zastupitelstvo. V naléhavých záležitostech může úkoly výboru ukládat také starosta, popřípadě rada města s následným dodatečným projednáním zastupitelstvem města v nejbližším možném termínu. Dále výbor po dohodě s výborem kontrolním provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce. O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje předmět kontroly, zjištěné nedostatky a návrhy na jejich odstranění. Zápis podepisuje kontrolor i kontrolovaný. Zápis s vyjádřením kontrolovaného se předloží zastupitelstvu.
Výbor se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Pro každé kalendářní pololetí je předsedou výboru zpracován plán práce, který je předložen starostovi a tajemníkovi MěÚ před započetím daného pololetí. Jednání výboru se účastní členové výboru, tajemník výboru a další osoby, přizvané výborem nebo zastupitelstvem města.
Výbor je oprávněn předkládat zastupitelstvu i jiným orgánům obce (rada města, kontrolní výbor, ostatní výbory či komise, starosta, městský úřad) svá stanoviska a návrhy k problémům, které jsou mu svěřeny. Úkoly může výbor ukládat pouze svým členům a tajemníkovi výboru.
Ke schválení usnesení výboru je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho členů.

Kontakt: tajemník výboru – Vlasta Zikešová, vedoucí odboru finančního a plánovacího

Jméno pracovní zařazení míst.telefon mobil
Vlasta Zikešová vedoucí  6  481 629 032    

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz