Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města
Výbory a komise

Výbory zastupitelstva města

Komise rady města

Komise jsou orgány rady města. Mají právo předkládat radě města a zastupitelstvu města své iniciativní návrhy, kontrolní zprávy a žádat o jejich projednání na nejbližší schůzi rady města nebo zasedání zastupitelstva města. Jednotlivé komise úzce spolupracují zejména s finančním výborem při sestavování, projednávání a plnění rozpočtu města.
Komise se podílejí na přípravách jednání rady a zastupitelstva města, vyřizování stížností a petic občanů.
Komise se řídí svým plánem zpracovaným zpravidla na období půl roku.

Komise se scházejí ke svým schůzím podle potřeby. Jsou povinny se sejít na základě žádosti rady města. Schůze komise svolává a řídí její předseda a dbá na plnění přijatých usnesení komise. Předseda také organizuje přípravu jednání. Komise se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů.
Z jednání komise se pořizuje zápis. Podepisuje jej předseda komise, který také odpovídá za formulaci usnesení.

Komise v rámci své iniciativní funkce:
- zpracovávají a předkládají radě a zastupitelstvu města iniciativní návrhy, podněty, připomínky k řešení otázek rozvoje města ve svěřených úsecích práce komise,
- zpracovávají stanoviska k materiálům předkládaným k projednání v radě a zastupitelstvu města,
- předkládají iniciativní návrhy, podněty a stanoviska v otázkách správní působnosti odborů městského úřadu, které jsou povinny se jimi zabývat a do 30 dnů informovat  komisi o stanovisku a případně o výsledcích projednání podnětu komise.

Komise v rámci své kontrolní funkce:
- kontroluje plnění úkolů a usnesení zastupitelstva a rady města na svém úseku činnosti,
- sledují vyřizování stížností a petic,
- posuzují kontrolované objekty na místě samém nebo mezi občany.
Při provádění kontroly jsou komise oprávněny žádat od zastupitelstva případně rady města, podklady, materiály a ostatní písemnosti a informace potřebné ke zjištění skutečného stavu kontrolované záležitosti, předložení materiálů z předcházejících kontrol a prověrek prováděných i orgány vnější kontroly.
Při nepřímém prověřování věcí komise získávají informace z písemných materiálů, z jednání s jinými orgány, organizacemi, z předložených zpráv apod.

Komise starosty města

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz