Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města
Starosta města

Starosta zastupuje město navenek. Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva města, popřípadě rady města, může starosta provést jen po jejich předchozím schválení, jinak jsou tyto právní úkony od počátku neplatné.

Starostu a místostarostu (místostarosty) volí do funkcí zastupitelstvo města z řad svých členů. Starosta a místostarosta musí být občanem České republiky. Za výkon své funkce odpovídají zastupitelstvu města.

Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele Krajského úřadu tajemníka městského úřadu a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů; bez souhlasu ředitele Krajského úřadu je jmenování a odvolání tajemníka městského úřadu neplatné.

Nestanoví-li zastupitelstvo města jinak, starosta
 1. Plní úkoly, stanovené právními předpisy, usnesením zastupitelstva města, rady města, orgány dozoru nad činností města a městského úřadu a další úkoly, spojené s činností města a městského úřadu.
 2. Starosta dále plní další úkoly, zejména :
  a) připravuje, svolává a zpravidla řídí jednání zastupitelstva města a rady města,
  b) může svolávat a řídit jednání výborů zastupitelstva města a komisí rady města v době, není-li jmenován jejich předseda a není-li určen zástupce předsedy (bez práva hlasování), spolupracuje s předsedy orgánů zastupitelstva města, rady města a zvláštních orgánů města,
  c) koordinuje činnost místostarosty a tajemníka městského úřadu
 3. Starosta dále zajišťuje a koordinuje činnost v oblastech :
  a) požární ochrany a civilní obrany a při plnění úkolů obrany a ochrany v době mimořádných událostí,
  b) zdravotnictví a sociálních věcí,
  c)tělovýchovy a sportu,
  d) kultury,
  e) propagace a zviditelnění města, popř.zahraničních vztahů,
  f) spolupráce města s dalšími právnickými osobami, občanskými sdruženími, spolky, kluby a zájmovými organizacemi, působícími na území města,
  g) spolupráce města s dalšími právnickými osobami, občanskými sdruženími, spolky, kluby a zájmovými organizacemi regionální a nadregionální působnosti.

Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva obce a zápis z jednání rady obce

Jméno pracovní zařazení míst.telefon mobil
Vladimír Mastník starosta  5  481 629 025  606 605 403  

MÍSTOSTAROSTA

Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti a je ze své činnosti odpovědný starostovi, zastupitelstvu města a radě města za úkoly, kterými byl pověřen.

Místostarosta zabezpečuje zejména úkoly v oblastech:

a) místního pořádku, spolupráce s Policií ČR a jinými bezpečnostními složkami,
b) správy, údržby a provozování zařízení technické infrastruktury k uspokojování potřeb občanů; je oprávněn usměrňovat v mezích závazných právních předpisů příspěvkové organizace zřízené zastupitelstvem města v oblasti technických služeb, správy budov, místních komunikací, veřejných prostranství a jiných nemovitostí města,
c) dopravní obslužnosti,
d) ochrany zemědělského půdního fondu, přírody a krajiny, ovzduší a vod, zeleně,
e) odpadového hospodářství,
f) vodního hospodářství,
g) lesního hospodářství,
h) činnosti v okrajových částech města - Hoření Lomnice a v osadách Černá, Dráčov, Chlum, Košov, Morcinov, Nové Dvory, Ploužnice, Rváčov, Skuhrov, Tikov a Želechy,
i) zabezpečení plnění dalších operativních úkolů v oblasti samosprávy, kterými byl pověřen na jednání zastupitelstva města, rady města nebo starostou města,
j) výchovy a vzdělávání,
k) cestovního ruchu
Jméno pracovní zařazení míst.telefon mobil
Mgr. Josef Šimek místostarosta  8  481 629 037  724 356 440  

Starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním podepisuje právní předpisy obce, usnesení zastupitelstva obce a rady obce.

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz