Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města
Rada města

Rada města je tvořena starostou, místostarostou a dalšími členy. Podle počtu členů zastupitelstva města je rada Města Lomnice nad Popelkou pětičlenná (ust.§ 99 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že by počet členů zastupitelstva města byl v rozmezí 11 - 14 členů, rada města by se nevolila a až na výjimky by část její pravomoci převzal starosta města, část zastupitelstvo města.

Schůze rady města jsou neveřejné. Rada města zřizuje a zrušuje komise rady města a odbory městského úřadu, jmenuje a odvolává vedoucí odborů městského úřadu a rozhoduje na základě návrhu tajemníka o jejich platech. Rada města připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva města a zabezpečuje plnění jím přijatých opatření. Zabezpečuje hospodaření města podle schváleného rozpočtu, vydává nařízení obce, stanovuje rozdělení pravomocí na městském úřadě, kontroluje plnění úkolů městským úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti, ukládá pokuty ve věcech samostatné působnosti a uzavírá nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčkách. Další pravomoci rady města jsou uvedeny v ust.§ 102 citovaného zákona.

Termínem jednání rady města je většinou čtvrtek od 16:00 hodin, pokud starosta neurčí jinak. Uzávěrka programu je předchozí pátek a pro jeho přípravu platí obdobná pravidla jako pro přípravu zasedání zastupitelstvo města.

Současné složení Rady města

Plán zasedání Zastupitelstva města a Rady města


Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz